تصمیم گیری در زندگی انسان

Posted on at


خداوند انسان را از جمله اشرف مخلوقات گفته است. تصیمم گرفتن می تواند انسان از مشکلات که برایش رخ میدهد نجات داده مرحله که انسان در زندگی خود طی می کند دارای خم پیچ زیاد بوده که عبور ازان به تنهای کار اسان نیستراه برای این حل این مشکلات باید  انسان به خود وابسته باشد. تصمیم گیری انسان تحول مثبت برای زندگی ایجاد می کند .تغیرات که انسان به زندگی ایجاد می کند باعث می شود خود را موجود خارق العاده فرض کند این شاخه تصمیم گیری مثبت بوده که به اجرا گذاشتن می تواند ما را به قله ها پیروزی برساند باید انسان همیشه در زندگی خود مثبت تصمیم بگیرد و به ان ارزش قایل شود چون این عقلیت روحانی می تواند اعتماد به نفس که به خود دارد بهبود ببخشدانسان در همه امور زندگی با واژه سرکار دارد عمل کردن به ان مربوط به خود انسان می شود که از ان به شکل درست استفاده می کند یا غلط باید با همه موارد به ان فکر کرد چون تصمیم گیری فضا را ایجاد می کند که انسان خودش را به شناسد و به خود متکی باشدکوشش کردن نوع از تصمیم گیری بوده و به ان چیز کوشش می کنید باید به ان برسید چون این عمل به انسان واقیعت را نشان میدهد که همیشه به ان فکر ودر مورد ان تصمیم گرفته و به ارزو در ذهن خود دارد برسد واز ان لذت ببردAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160