انتخاب همسر

Posted on at


آنانیکه قدام برای ازدواج میکنند،نخست به جستجوی همسری بیپردازند که با حال و فکار آنها سازگارباشد.اکثر جوانان امروز این مسله حیاتی را به احساسات خود سپاریده و با فردی که در جاده، بازار و یا در دفتر کار آشنایی حاصل میکنند، شتابزده تصمیم ازدواج را میگیرند "ازدواج کردن یعنی چی ؟ منطق تشکیل خانواده چیست و به چه چیز ازدواج گفته میشود؟ "از دواج های که از این ملاحظات چشم پوشی میکنند،به جز فلاکت چیزی دیگری را به بار نمیآورد. این در حالیست که آنان میتوانستند به نظریات، رای و رهنمود های اشخاصیکه این موضوع را از یک بُعد دیگر میبینند، مراجعت کرده، از تجارب آنان استفاده نمایند


اکثر ازدواج های که با احساسات و شتابزده گی صورت میگیرد، آشیانهً را که گوشهً از جنت تلقی میگردد، به گودال جهنم تبدیل میکند. بسیار انسان ها را میشناسیم که در تمام شعبات زندگی موفق هستند ولی در این موضوع چون در تصمیم خود دقت ننموده اند


زندگی شان با آشفته گی و هرج و مرج پیش میرود و در تنتیجه تمام افراد این خانواده افسرده حال و پریشان میباشند.


در اینچنین یک خانواده، مخالفت ها و تصادم ها پایان نا پذیر است. مردمیخواهد متدین  زندگی کند ولی خانمش از این حالت او ناراحت است. و در جایی،خانم میخواهد متدین زندگی کند اما با مخالفت شوهرش روبرومیشود.


بنابرین چنین یک خانواده هیچگاهی مؤفق به تشکیل وحدت نمیشود و نمیتواند یک آشیانه مشترک را تاسیس نماید. بر عکس،افراد این خانواده همیشه در قطب های مختلف زندگی میکننددر چنین خانواده، به ضد همدیگر، دو نوع کتاب و روزنامه خوانده میشود، دو نوع حکایت کفته میشود، دوجلسه فامیلی گرفته میشود، زن یک چیز میخواهد مرد آنرا رد میکند. زن این میگوید،ایمان میگوید،اخلاق میگوید: مرد آنرا سبب مناقشه، غوغا و جدال میسارد. در چنین یک خانواده طرز حیات دوگانهً حکمفرماست


در میان اینهمه جنگ و جدال اطفال نیز متاثر کیگردد. گاهی به یک طرف خود را نسبت داده، گاهی هم بین دو جبهه مخالف،بی احساس،بی عاطفه و دشمن جمعیت و خانواده به بار میآیند. بدین لحاظ ، مرد ویا زن هنگامیکه به سوی ازدواج قدم میگذارد، بالای این موضوع باید دقیق فکر نماید  و با انسان های صاحب تجربه استشاره نموده، اسباب پسندیدهً انتخاب را معین سازد


سرور کاینات (ص) چهار چیز را سبب انتخاب همسر میشمارد: ثروت ، نسب ، زیبایی ،و دینداری


و تاکید مینماید که برای آسایش خاطره گزینه دینداری یعنی عقیده جانب مقابل در نظر گرفته شود


مهمترین گزینه و سبب انتخاب، دین است. اگر دو کاندید مطرح باشد: یکی صاحب حسن و جمال ، و دیگر دارای زیبایی وسط ولی با قلب مملو از احساسات دینی باید تفوق و برتری اخلاقی و دینی سبب انتخاب گردد. زیرا زندگی خانواده گی  منحصر به این دنیا نبوده بلکه حیاتی است که با فرزندان و نوه ها تداوم یافته و پیوند خود را در آخیر نیز ادامه میدهد. در حقیقت، یک آشنانهً خوب میتواند گوشه از جنت را در این دنیا تمثیل کند ولی اشتباهات جبران ناپزیر آنرا شبیه قبر نموده و تمام راه های خوشبختی آن دنیا را نیز مسدود و مخروب ساخته استبنابرین به افکار دینی، عمل و بخصوص عقیده همسر مستقبل باید دقت کامل صورت گیرد. شخصیکه اولادش را با فردی پیوند میدهد که به دین و عقیده او انحراف واقع گردیده، جواب گوی تمام عواقب ناگوار این ازدواج شناخته میشود. عین حالت برای پسر نیز مطرح است. حتی اگر پسر مشکل عقیدتی  داشته باشد، بدین معناست که مسله از تهداب خراب است. زیرا رکن اساسی نکاح را ایمان تشکیل میدهد. و کسیکه به خدا عقیده ندارد و از اوامر دینی چشم پوشی میکند، بدین معناست که او مشکل جدی در عرصه "ایمان"دارد


ازدواج هایکه تنها مقام، منصب ،شهرت ،پول و معاش را در نظر گرفته ، تحقیق میابد ، بدین معناست که طرفین به دین و دیانت اهمیت قایل نیستند. این عده انسان ها در هنگامی پیروزی همه چیز خود را از دست داده اند. ازدواج با کسیکه عقیده نداره ، هیچگاهی به معنی حقیقی اش یک ازواج گفته نمیشود


البته آنچه را که ذکر نمودیم برای دینداران و به آنعده اشخاصی میباشد که قوانین دین را میپذیرند. اینرا باید تکرارنمایم که ازدواج یک تکیه گاهی مهم برای خوشبختی دنیا و آخرت میباشد


کوچکترین اشتباه در این موضوع هر دو دنیای انسان را تاریک میسازدخاصتآ اگر اطراف شما را اولاد که ار احساسات دینی خبر ندارد،احاطه کرده باشد، خود در وضیعت وخیمی قرار دارید. یک دست عنایت از سوی غیب رسیده شما را اگر از این حالت نجات دهد، آنرا عنایت الهی  گفته و خواهان تداوم آن هستیم. ولی افسوس در اینست که این دست همیشه شاید به سوی ما دراز نشود
"نویسنده : محمد صیام " زلمی About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160