داشتن هدف در زنده گی

Posted on at


انسان ها همواره در زنده گی خویش تلاش و کوشش زیادی برای رسیدن به اهداف خود میکنند,و مسلما این واضح هست"گنج بدون رنج میسر نخواهد شد"یکی از مهمترین عوامل موفقیت برخی از انسان های موفق در زنده گی همین تلاش بی دریغشان در هر مرحله ای است.در هرکاری که از نو شروع میکنی همان تلاش است که مارا به رسیدن به اهداف یاری میکند,


هدف ,و داشتن هدف در زنده گی دو واژه ای اند که رابطه ی مستقیمی باهم دارند,یکی از مهمترین دلایل پیروزی داشتن هدفی واحد است,از ابتدای کار باید تمام جوانب آن را سنجید,باید از همان ابتدا برای رسیدن به موفقیت هدف خود را انتخاب نمود,بدون هدف نمیتوان در هیچ کاری پیروز شد


موفقیت از آن کسانی است که بارها در زنده گی خویش شکست خورده اند,از هربار شکست درسی گرفته اند,و بعداز هر زمین خوردن مقاوم تر و مستحکم تر برروی پای خویش ایستاده اند,از تمام شکست ها درسی گرفته اند و همواره آن را الگوی خویش ساخته اند,اگر خواسته باشد,اجرای کار,تعیین هدف,انخاب روش های درست,تنظیم و طرح درست یک سلسله گزینه هایی است که آدمی را رهیاب موفقیت و رسیدن به قله های ترقی میکند.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


گAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160