فساد اداری

Posted on at


بنام خداوند بخشنده مهربان
خداوندا از نعمت های بسیارت سپاسگذارم,به من توفیق بده که دستانم دانه های نیکی بکارند ,پاهایم در راه راست بروند ,چشمانم حقیقت را ببینند و گوش هایم سخن حق را بشنوند.
من میخوانم,تو میخوانی,ما میخوانیم,همه میخوانند و قانون ها خوانده میشوند.
گفته میشود ما باید رعایت کنیم,ماباید پیرو قانون باشیم,همه این ها شعاراست.شعار که گفته میشود نه عمل.
چه کسی قانون میسازد من یا شما؟قانون ساخته میشود بدون عیب و نقص,اما باور نمی شود.
بزرگان علم ,قانون میگویند و می سازند.اما عمل نمی کنند.
مانند پدر که به فرزندش یاد میدهد دروغ نگوید اما غافل از این که دروغ اموخته شده از سوی پدر بوده.
و حال در کشور ما فساد اداری به همین صورت می باشد..
قانون ساخته میشود توسط قانون مندان اما هیچ یک ان را رعایت نمی کنند.


به عنوان مثال :تابلوی یک طرفه بر سر کوچه نصب بود اما ماشین پولیس در ان چراغ قرمز شده بود.
نشاندن قوم یا فامیل در پست و مقام که لیاقت ان را ندارد نوعی دیگر از فساد اداری می باشد,که از نظر قانون رد شده است.
اما چه کسی تابع ان می باشد؟گله و گله گذاری یا گاهی اوقات نشان دادن خود برای دیگران باعث نقص شدن قانون می شود.
قانون باید از سوی قانون گذاران رعایت شود تا مردم یاد بگیرند, نه باحرف و نوشته های چاپ شده بلکه با عمل یاد بگیرند.
هم از اخور خوردن هم از توبره,برای رشوه گیران عادت شده و برای از بین بردن این عادت ,جاه و مقام باید تغییر کند.
مردمان ما باید یاد بگیرند که ساختن کشوروظیفه ماست نه وظیفه کشور های بیگانه.
خدمت کردن به کشور یعنی خدمت کردن به خود ,پس بیایم دست به دست هم دهیم به مهر خانه خود .About the author

160