صحت و سلامتی

Posted on at


صحت عبارت از بهبودی کامل جسمی، روحی، و اجتماعی، و داشتن  قدرت کارکردن است  و نبودن مرض صحت گفته نمیشود


بعضی از اشخاص معتقدند که صحت خوب به معنای نداشتن مرض است. دیگران به این نظر است که صحت خوب به معنای داشتن یک زندگی خوب و رضایت بخش است.


هر دو تعریف تا جای برای صحت خوب است، در جوامعی که امراض زیاد است و فقر بخشی از زندگی روزمرۀ مردم ما  هستند، تعریف اول متداول تر است اما در سایر جوامع که دوای اغلب امراض موجود است و همه می توانند از خدمات طبی مورد ضرورت مستفید شوند، اغلب مردم معتقدند که صحت خوب بیش از صحت فزیکی و عقلی و عصبی است.مجموعه اقداماتی را که منجر به حفظ و پایداری سلامتی می شود هم حفظ صحت گفته میشود که در اینجا سلامتی نیز باید تعریف شود و سلامتی یعنی اینکه تمامی افعال صادره از تن سیر طبیعی خود را داشته باشد و خالی از هر گونه اختلال و نقص باشد و هر حرکت هر عضو ازبدن حالت طبعی خود را داشته باشد نه این که از توان بالا بلکه در حالت های که باید بتواند درد را محسوس ننماید و در مقابل مرض وقتی است که افعال از حالت طبیعی خود خارج شده باشد و بدن عملکرد صحیح نداشته باشد
با توجه به رفتارهای طبیعی بدن مجموعه رفتارهای غذایی و فعالیت های بدنی مثل ورزش و خواب و بیداری و ... که منجر به صحت می شود تدابیر حفظ صحت نامیده می شود.


چه کسی مسئول صحت ماست؟


در گذشته، معمولاً مردم به این فکر بودند که وزارت صحت عامه و یا خدمات عامه  مسئول صحت تمامی مریضان است.


اما این تصور درست نیست چون همۀ ما شخصاً بزرگترین مسئولیت را نسبت به صحت خودما داریم. روش زندگی که انتخاب می کنیم بالای صحت ما تأثیر دارد. خدمات صحت عامه مسئول ارائه مشوره و رهنمایی است ولی مسئولیت تطبیق توصیه های آنها بدوش ماست. امروزیافتن معلومات در مورد جلوگیری از امراض مختلف و روش های مختلف تداوی و درمان آنها آسان است. به علاوه این معلومات را می توان از طریق انترنت و بروشورهایی که از  داکترها وهم چنان از دواخانه ها داده میشود کسب نمود.اغلب معلومات و تعلیمات در پروگرام تعلیمات صحی ارائه می گردد. صحت یکی از موضوعات مهم در مکاتب است و دولت کمپاین های معلوماتی صحی زیادی را تهیه می نماید. پروگرام های تلویزیونی و رادیویی نیز درباره موضوع صحت بحث می کنند.


با آنکه مسئولیت یقین حاصل نمودن از صحت مردم بدوش دولت است، ولی در بسیاری از موارد، مسئولیت زندگی کردن با صحی ترین روش ممکن بدوش خود شخص و هم چنان به دوش خوانوده ها است. در بسیاری از کشورها، داکترها از نظر مردم شخصی معلوم می شوند که روش دقیق تداوی  را تعیین می کند.


تعلیم صحت به مردم روی اهداف ذیل بوده:‌


1. تغیر در رفتار مردم ، جایگزین کردن عادات صحی به جای عادات غلط


2. قرار دادن سلامت به عنوان یک ارزش اجتماعی


3. تشویق مردم در استفاده درست از تعلیمات و خدمات صحی


 اماصحت در اجتماع عبارت ازعلم و هنر و ارائه خدمات صحی در تمام زمینه های زندگی است، که شامل ارتقاء صحت و وقایه از امراض میباشد.


مراقبت های صحی اولیه دارای هشت عنصر اساسی ذیل است:


1. تعلیمات صحی


 


2. تغذیه


3. حمایه طفل و مادر به شمول رهنمای خانواده


4. تهيه آب آشامیدنی صحی


5. کنترول امراض ساری


6. تهیه ادویه اساسیاما در اخیر باید اضافه نمایم که مسئولیت صحت را در قدم اول خود خانواده دارد و باید تمام موارد صحی را در فامیلشان مراعات نموده تا یک صحت روحی و جسمانی داشته باشند.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160