معلم

Posted on at


معلم در یک جامعه همچو ستون فقرات است که باعث استواری و پایداری یک جامعه میشود


معلم در اصل سمبول ازعشق محبت دانش اخلاق است


معلم را میتوان سازنده یی جهان خواند


معلم است که باعث رشد و ترقی میگردد


معلم باعث میگرددد انسان به مرحله یی رشد و کمال و انسانیت برسد


معلم روشنایی است برای یک جامعه که بدون وجودش جامعه به سوی بدبختی وقهقرا سوق میابد


معلم ستاره امید هر جامعه است


معلم بهترین دوستی است که همیش به سوی ترقی رهنمایی میکند


معلم بهترین رهنما است


معلم سیقل دهنده یی روح و روان ادمی است


معلم بر دوش دارنده یی مقدس ترین مسولیت است


معلم بودن نه تنها وظیفه است بل مهم ترین مسولیت نیز میباشد


معلم شخصی است که یگانه هدف اش اموختاندن است


در اصل پیشرفت و ترقی و این همه اختراعات امروزه یی جهان همه و همه مدیون زحمت کشی های هزارن هزار استاد دنیا است


معلم را در اصل میتوان پرورش دهنده جسمانی و روحانی ادمی خواند


نمیدانم کدامین جمله را برای توصیف تان بگویم


در اصل نمیتوان جمله یی یافت که از همه یی خوبی های تان توصیف کندAbout the author

160