زندگی لذت بخش است

Posted on at


 

 

 زندگی به معنی گذشت زمان که  هیچ توقف در آن جاه ندارد این بر همگان هویدا است کسانیکه زندگی را به خوشی میگذرانند و از حیات لذت می برند طبعا راضی و خوش خلق و مهربان استند وآنکه عمررا به تلخ کامی بسر میبرد ناچار مغموم و تند خوی و سخت رفتار می شود

.

 زندگی انسان را وادار به این مسازد تا سعی و تلاش به خرچ داده و آن چی خواستار انسان میباشد آن را بدست بیاورد تا باشد خدمت به جامعه و اطرافیان شان شود البته این بهشت موعود یعنی عالمی آرزو کنیم بی رنج آن را مهیا کرد نمیتوانیم بدست اوریم دنیایی که به جز مدح و ثنا و تعظیم و تکریم ما در آن باشد خوش عالمی است اما صد حیف که این جهان خیالی دیر نمی پاید و اثری از خود بجا نمگذارد

.

دراین صورت شاد کامی وظیفه ایست که ما نسبت به خود و به دیگران داریم و باید این وظیفه را مقدس بشماریم. زیرا بعضی از کسانی را اگر بپرسم که آیا از زندگی تان لذت میبرد و آبا شما شاد کامید اگر جواب منفی برای ما ایرای کند می پرسم چرا ؟آیا از کار تان را دوست ندارید یا حقوق تان کم است ؟یا طرف توجه اطرافیان تان قرار نگرفتید ؟و یا شما میخواهید هم صاحب معلومات و مقام شخصیت باشید ؟و یا از حیث تندرستی و زیبایی و اندام کمی در خود مشاهده میکنید ؟

پس این همه سوالت در ذهن خود جاه ندهید که انسان را به بی راهی میکشاند و کوشش نماید در زندگی راه های خوب را جستجو نماید تا بتوانید از راه بهتر خود را به خواست های خود برسانید.

در زندگی کوشش نماید که از وقت گرانبهای تان استفاد اعظیم نماید و به رشته که علا قمند استید راه جدیت و فعالیت را به پیش بیگرید تا نه تنها از تزاحم افکار بیهوده و بی حاصل درامان باشید.

بلکه هر روز از خودتان راضی تر و در پیش دیگران محبوبتر بشمار روید.

و یگانه چیز که در زندگی مهمتر  بشمار میرود تعین هدف است که بدون آن هیچ زمان نمیتوان به موفقیت بیشتر قدم بگذرانیم زمانیکه در زندگی هدفی را تعین نمایم و به شوق و علاقه خاص کار خود را ادامه دهیم کار ما آسانتر و مطبوع تر خواهد بود  زیرا کسیکه همیشه پشتکار داشته و در کار ها جسورتر و دلدارتر عمل نماید همیشه در زندگی موفق میباشدو میتواند کار ها را نیزبه درستی انجام دهد.

زیرا کسیکه راه موفقیت را پیش میگرد و خود را امید وار و مطمین میسازد مرکز قدرت را در دست میگرد و دیگران را به خود مجذ وب می کند یقین داشت باشید که شخصیت شما دایم در تغیر است و به هر طریقه که بخواهید میتوانید تصمیم بیگیرد و راه موفقیت را پیش پیش بدست بیاورید.

ولی اگر غفلت نماید و در کار های خود جدیت نداشت باشید واقعا از زندگی لذت نخواهد برد.

اگر به اطراف خود بنگریم مطمین خواهیم شد که خوشبخت ترین مردم و مقتدر ترین افراد آن مردمی که از زندگی لذت میبرند از جمله اشخاص اند که همت کار ودل پر مهر و خلق خوش دارند

.

و باید مثل همان تاجر حسابگر پیوسته سود زیان را در نظر داشت و در این فکر  بود که چی عملی موجب موفقیت و چه عملی موجب شکست ما بوده همان طوریکه تاجر عاقل همیشه انتظارنفع ندارد و ازضرر پند می گیرد ما نیز بدون آنکه وقت را به تاسف بگذرانیم یا تسلیم ناامیدی بشویم باید شکست را به عنوان اگاهی تلقی کنیم و راه و روش خود را تغیر بدهیم زیرا نه تنها راه و اصول به  هرموفقیتی بسیاراست بلکه خوشبختانه موفقیت نیز شماره ندارد

این سه اندرز را همیشه به خاطر داشت باشید.

همه را دوست بدارید و خوبی های دیگران را ببیند و به زبان بیاورید تا طرف توجه و محبوب همه باشید.

هدفه عا قلانه در نظر داشت باشید و بکوشید و هر روز پیش بروید تا موفق و کامیاب شوید.

امید و نشاط و لبخند را هرگز از دست ندهید تا همواره خوش و از زندگی لذت ببرید.

نویسنده عبدالقهارکبیری

 

  

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160