څرنکه تویتر اجتماعی شبکه٫ د افغانستان خلک د دیجیتالی زده کړی له طریقه متفکره رهبرانو ته موبدله وی

Posted on at

This post is also available in:

مدیریت٫ د کارونو ښه کړل دی٫ رهبری٫ د ښه کارونو کړل دی.


پیتر دراکر (Peter Drucker)


 


کله چی د رهبری اندیشی واژی ته٬ فکر کوی څه تعریف ستاسو فکر کی راځی؟ هو٫ د رهبر واژی ډیر کړه وړه باندی خبر یم. نغواړم د سیاسی رهبرانو په اړه او یا مرتبطه موضوع ګانو په اړه خبری وکړم.


زما د زړه خوښه رهبری ډیره متفاوته ده. آیا چمتو یاست چی د یو اندیشی رهبر شی؟ آیا فکر کوی په هغه حوزه کی چی تاسو لیاقت یی لری کولی شی د زعیم نقش ولری؟ پس راشی د یو سره پیل وکړو. غواړم د ځینو شخصی تجربو پر اساس می ځینی نکتی ستاسو ته ووایم.


مخته د هر ډول قدم اخیستلو نه موږ ځینو ضروری شیانو ته اړتیا لرو چی موږ ته د رهبری جوړولو توانایی راکړی او دغه شیان کوم بل شی نه دی مګر اجتماعی او دیجیتالی شبکی. زما په فکر ډیر خلک چی د مجازی نړیواله شبکو سره لاسرسنی لری په اجتماعی رسانو کی څو حسابونه لری چی په هغو کی د ورځنی پیغامونو نیولو او لیکلو باندی بوخت دی او خپلی درونمایی په هغو کی خپره کوی. که څه هم دغه هر یو اجتماعی شبکی د یو خاص هدف لپاره طراحی او جوړ شوی دی٫ مګر کوم یو خوښ کوی او کوریی٬ فیس بوک, تویتر, لنک ان(Linked In) , تملر(Tumblr) , انستاگرام(Instagram)  او یا کومه بله شبکه؟ ستاسو نظر څه دی؟ هر یوه اجتماعی رسانه یو خاص هدف جوړولو ته یی شته دی٫ انستاګرام (Instagram) د فلم او  بفرتور لپاره په کار کیږی. د لنک ان (Linked in) شبکی سره کولی شی یوه حرفه ای دنده د خپل ځان لپاره وموندی او د هغه خلکو سره چی په کار او بار باندی بوخت دی اړیکه برقراره کړی. د فیس بوک سره کولی شی ملکری وموندی٬ خپل احساس بیان کړی او د هغو سره سرګرمه اوسی.


ښه٬ اوس په څه فکر کی یاست؟ مطمئنه یم چی مناسبه شبکه د فکر رهبر لپاره به وموندی. 


هو٬ ښه فکر کوی٫ دغه تویتر (Twitter) شبکه ده:


زه تویتر یوه قوی شبکه د اړیکی برقراره کولو او ملکری موندلو لپاره د هدفمنده کاربرانو سره وینم. د دغه شبکی هشتګ ترفند سره٬ ورنه سپاسګذاره یو چی لکه د سوځیدلو وسیله د موټر لپاره ده چی تاسو د موټروانی ته قادر کوی ترڅو چی خپل مقصد ته ورسیږی.


دغه یو شمیر کټه وری نکتی په دغه اړه دی:


لومړنۍ قدم: که په تویتر شبکی کی حساب نه لری٫ اوس یی جوړ کړی او خپل وخت مو د هغو خلک سره چی په تصادفی توکه یی موندی او د هغو سره په اړیمه کیږی مه یی تیروی.


دوهم قدم: دغه قدم ډیر مهمه دی تاسو به نړی ته معرفی کړی ترڅو چی تاسو وپیژنی چی تاسو څوک یاست٫ د کومو موضوع ګانو مینه وال یاست او د چا سره غواړی په اړیکه اوسی.  ټول دغه سوالونه کوی شی ستاو د تویتر مشخصاتو پاڼه کی اوسی. راشی زما د تویتر پاڼی مشخصاتو ته یو سر ووهی. د دغه برخی نه کولی شی پوه شی چی زه ستاسو تویتر کی یم. زما د زړه خوښ موضوع ګانی دا دی د دیجیتالی رسانو نه٬ زده کړه٬ د مېرمنو توانمند کول او نور. او هم ما یو لینک د بل حساب سره یی ایښی دی چی کولی شی زما په اړه ډیر معلومات او موضوع ګانی لاسته راوړی. په دغه صورت کی هغه څوک چی په دغه اړه پوهیږی او غواړی ډیر پوه شی دغه حسابونه (Follow) مخته وړی.


نکته: لطفا یو ښکلی عکس او یا کوم یو بامفهومه شی مرتبطه د خپل کار سره مو کښښدی. دغه ډیر ښه دی دا چی ستاسو د کاربردی حساب فرتور د هاګی نښه ده.


درېم قدم: پیغام کښښدل٫ یو د هغه چا اصلی کار دی چی تویتر حساب لری٬ خلک ستاسو فعالیتونه ستاسو د پیغامو پر اساس باندی تخمین وهی او اندازه ګیری کوی یی.


لږ پیغام کښښدل = لږ توجه


ستاسو پیغام کولی شی ستاسو د شخصی نظرونو او ستاسو د لینکونو کښښدلو سره اوسی. کله چی پیغام کښښدی هشتګ کاربرد هیر نکړی.


ځلورم قدم: د @ نښه لکه یو د پوهی نښه غوندی نقش لری. په دغه صورت کی که مینه لری ترڅو چی کوم چا نه په مشخصه توکه نوم واخلی ترڅو چی ستاسو د نویو پیغامو نه باخبره اوسی د هغو نوم په پیغام کی مو ولیکی٫ کولی شی هغه خوښ کړی٬ دومواری اشتراک کښښدل وکړی ستاسو سره یوځای شی او تاسو سره اوسی.


دا زما لومړنۍ تجربه په تویتر کی وه او هره ورځ ماته د ډیر فکر کولو توانایی راکوی او ما توانا کوی ترڅو چی فوق العاده ډیر خلک وپیژنم او دوی زموږ په اړه پوه شی.


په لاندی کی زما یوه سخنرانی د لاورنسیوایل (Lawrenceville) مدرسه د نجونو لپاره د اړیکو او دیجیتالی رسانو ارزښت په اړه وو شته دی.هیله لرم زما د مقالو او تجرباتو ولستلو نه خوند بوځی.


هیر نکړی: چی هر څوک کولی شی یو رهبر اوسی٫ که ښه لاره یی وموندی. 

About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160