حاصل عشق

Posted on atبه چشمهای من نگاه کن  به این چشمهای که سالهاتورادوست داشت به چشمهای که همیشه انتظارتورامی کشیدهمیشه منتظرآمدندتوبوداین چشمهای به راه نگاه می کرد......
ولی توچی بااین دل من چی کردیبامن چی کردی ....
رفتی ازپیش من مراازخوددورکردی


 
این دل من پرازغم است وقتی تورادرآغوش دیگری می بینم وقتی بادیگری وقت خودراسپری می کنی وقتی بادیگری لذت می بری ومن این جاافسوس می خورم
چراتواین قسم کردی ؟چرارفیق نیمه رابودی ؟چراچرا
من چی کرده بودم ازمن کدام اشتباهی رخ داده بود
بگو....
این دنیابی وفااست این آدم هابی خیال هستنددیگراین گپ هارانمی خواهم بشنوم بس است ازتونفرت دارم تورابه بادهای سردزمستان می سپرم تادردهای که من کشیدام توهمه بدانی چی کشیدام
دیگربه این عشق های دوروزباورنمی کنم همه دروغ است فقط دوروز است وبس
کسی که همه عمرخودرا،جوانی خودرا،همه چیزخودرابه پای یک نفرمی گذاردواوراباتمام قلب پاک صادقانه دوست داردواوبه عشق خودباوردارد
این قسم هرگزنمی شودبخاطری که عشق آدم هافقط دوروزاست این است عشق های امروز
حاصل عشق فقط مرگ است مرگ
آرزورحمانی   About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160