مفهوم حرمت حریم خصوصی در ژورنالیزم

Posted on at


 


 حريم خصوصي يك حق اساسي بشر و خواسته منطقي فردی است.


در سراسر جهان، مردم به درجات مختلف مي خواهند که حريم خصوصي شان حفظ شود.و انتظار ندارند آن چه که در زندگي خصوصي خود انجام مي‏دهند به رسانه ها کشيده شود، مگر آن که واقعا پخش آن در جهت منافع عموم باشد، مثلا وقتي که اين اقدامات مجرمانه يا ضد اجتماعي باشد.حريم خصوصي مفاهيم پركاربرد در عرصة ژورنالیزم، است. حريم خصوصي، همچون آزادي اطلاعات و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، حقي بنيادين بشري و سنگ‏ بناي منزلت انساني و ارزش هاي ديگر همچون آزادي اجتماعات و آزادي بيان، از جمله مهم ترين حقوق انساني در دوران معاصر به شمار مي‏رود. از اين رو، حريم خصوصي در سراسر دنيا و در بسياري از مناطق و فرهنگ هاي گوناگون، به رسميت شناخته شده است.


تعريف حريم خصوصي از جمله مفاهيم سهل و ممتنع است. تعريف اين مفهوم بستگي تام به فرهنگ و زمينه هاي اجتماعي و محيطي دارد. در بسياري از كشورها، اين مفهوم با مقوله ‌ي حفظ اطلاعات، كه حريم خصوصي را در معناي مديريت اطلاعات شخصي تفسير مي كند، پيوند خورده و در هم ادغام شده است. در عين حال، محافظت از حريم خصوصي معمولاً به عنوان ابزاري براي ترسيم محدوده خطوطي كه  مي تواند در امور افراد دخالت كند، تلقّي مي شود.حريم خصوصي، حق افراد براي برخورداري از حمايت افراد، در برابر مداخله بي اجازه ديگران در امور و زندگي خود و خانواده شان است، خواه اين عمل با ابراز مستقيم فزیکی صورت پذيرد، يا به وسيله ‌ي نشر اطلاعات. حريم خصوصي يك ارزش كليدي و زيربنايي و توجه به شأن و منزلت انساني و ساير ارزش ها نظير، آزادي اجتماعات و آزادي بيان است.


 


 


نویسنده: خان آقا  فیضی


 About the author

160