انسان بی احساس

Posted on at


انسان بی احساس یعنی انسان بی مصوولیت و هر انسان که مصوولیت پذیر نبود در نزد خداوند جایگایی ندارد.


انسان بی احساس به کسی گته میشود که در برابر خود خانواد و جامعه مصوولیت پذیر نباشد .و انسان بی احساس  همیشه را های غلط را در زندگی انتخاب میکنند  وزندگی خود را به سوی تبایی می کشانند..


احساس داشتن در برابر اجتماع  زن و فرزند باعث پیشرفت یک انسان در تمام عرصه های زندگی میشود..


انسان مصوولیت پذیر هر قدر که شکست بخورد  ولی باز هم امید خود را در زندگی از دست نمی دهد..انسان با احساس بیشترین وقت زندگی خود را  صرف کار های میکنند که به نفع او خانواده و اجتماع میکنند...


انسان بی احساس مانند یک خاری است در جامعه که فقط به ضرر ان جامعه تمام میشود..


فرض میکنم که پدر یک خانواده منخث کلان خانواده کار وزحمت نمکند و دلش را به حال خانوادش نمی سوزانند و مصوولیت از خود در برابر خانوادش نشان نمیدهد فرزند همان خانواده دست به هر کاری که حتا جرم هم باشد میزنند تا برای خانوادش نان اور شود


<به امید ان روزیکه تمام افراد جهان مصوولیت پذیر شود>About the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160