افغانستان بیشتر ازاین تولید میکند

Posted on at


 


کشور عزیز ما ازلحاظ موقیعت جغرافیه ای قسمی که همه مان میدانیم محاط به خشکه است ومانند دیگر کشورهای جهان به بحر راه ندارد کشور های که به بحر راه دارند میتوانند از ابحار شان درترانزیت اشیا وکالای تجارتی شان استفاده نماید که یگانه راهی نهایت اقتصادی برای کشورهای جهان است پس برای کشور ما لازم است که به زراعت ومحصولات زراعتی تکیه کند زیرا آب وهوای کشور ما مناسب برای کشت وزراعت است وازطرف رشد وانکشاف زراعتی یکی از رازهای بسیار موثر رشد اقتصاد کشور است.طی چند سال گذشته درکشور اندازه محصولات ما نیز افزایش یافته که همراه آن فیصدی صادرات کشور نیز بلند رفته است که دراین صادرات میوه تازه میوه خشک قالین سنگ های قیمتی صنایع دستی پشم وبعضی اشیایی دیگر نیز شامل اند که از جمله میوه تازه ومیوه خشک بیشترین حصه دارد. طبق اعلان وزارت صنایع وتجارت افغانستان فیصدی صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است که عایدات مجموعی از این درک به یک ملیارد دالر امریکایی میرسد ولی اگر به دقت دیده شود میوه های خشک وتازه افغانستان ازاهمیت خاص جهانی برخورداراست که دربازارهای اروپایی کشورهای خلیج وخصوصا دربازارهای هند وکشورهمسایه پاکستان توجه زیاد مردم را به خود جلب کرده است ازجمله شهرت انار افغانستان دربازارهای آسترالیا رامیتوان بطور نمونه یاد کرد اما درست نه چیدن یادرست بسته بندی نکردن آن درکشور سبب بزرگ نرسیدن این محصولات به بازارهای بین المللی است وازطرف دیگر میوه جات کشور ازولایت های مختلف اول به کشور همسایه پاکستان میرود ودرآنجا بسته بندی شده دربازارهای جهان به نام میوه های پاکستانی فروخته میشود.ازیک طرف جنگ ومشکلات امنیتی درکشورباعث شده که زراعت وتولیدات زراعتی درکشور بطی رشد کندوهم چنان تجاران افغان نتوانند به ولایت های دور دست بروند ومیوه های بخته شده رابه وقت وقیمت مناسب خریداری کند وازطرف دیگر کمبود آب ونه چندان توجه دولت به این سکتور باوجود که ٱبهاودریاهای فراوان دارد ولی دولت مانتوانسته که ازاین آبها به نفع کشور استفاده نماید وازاین آبها کشورهای همسایه های مان بدون کدام دغدغه استفاده میکند وهمچنان عدم توجه دولت به دهقانان وتدابیر لازم جهت مواظبت درست از زراعت افغانستان که متوان تخم های اصلاح شده دواهای ضروری برای باغها وجلوگیری ازآفات طبیعی  مواردی اند که اگر از طرف دولت ما توجه قرار گیرد بااطمینان کامل گفته میتوانیم که افغانستا بیشتر از این تولید میکند وزراعت مایکی از بزرگترین پایهای اقتصاد کشورخواهد بود.


 


نویسنده: خوانی همتAbout the author

160