انتخابات

Posted on at


شبی در مصاحبه گیله ها داشت سردار ما

                                                                                             در لباس رزم سپه سالار ما               

                                                                                             من فدای بوده ام  فرزندان من            

                                                                                  چون شهیدان زنده بوده ام ای جان من    

                                                                                          خدمت خلق بوده در برنامه ام             

                                                                                       روزگار بر نوشته در کارنامه ام         

                                                                                                در آبادی ها کوشا بوده ام        

                                                                                         در حراست با شما همراه بوده ام

                                                                                                   شاهدان اند بر تلاش من        

                                                                                                  کوه دشت دره های میهنم         

                                                                                         سرخ ورنگین ساختم دشت ودمن  

                                                                                        نابود کردم سرخ پوشان بی کفن                                                                   

                                                                                                        جان ها دادند یاران من                                                                            

                                                                                                     شاهدان اند بر تلاش من                                                                                                                        

                                                                                              جوان مردان وسر بداران من  

                                                                                بر نوشته روزگاران برهر سنگ کشورم                           

                                                                                                  خاطرات را دمردان دلبرم                                                                                                   About the author

160