صلح وامنیت سراب گونه

Posted on at


کلمه یا واژه صلح مقدس ومحتوای زندگی ماست دلم می خواهد آنرا به رشته های مروارید گون ستاره ها آمیخته وبر موهای افشان وسیاه آسمان کشورم بیاویزم ودر تلالو ودرخشش شان امنیت وآسایش را در آغوش گیرمدلم میخواهد کلمه صلح را با ذرات الماس وزرناب نوشته بر گوشه طلوع آفتاب صبح در سرزمینم آویخته ودر گرمای صبحگاهان به سرزمین آرزوها وامیدها به پرواز درآرم


 دلم میخواهد فرشته صلح را سپید پوش کرده بر اسپ سپید نقره گون بالدار سوارنموده ودر سحرگاهان برآسمان نیلگون وطنم رها سازم تا به هر گوشه کشورم بتازد وپاکی ومقدس بودن پیام صلح را به همه هموطنانم برساند و آرزوی صلح و امنیت را در قلب های خون آلود و ذهن های گرد وخاک گرفته ودرد مند شان برساند


دلم میخواهد خاطرات و یا پیامد های لحظات غم انگیز و درد آلود روزگار مهاجرت ها، ناکامی ها،آوره گی ها،بی سروسامانی ها،جدایی ها نفرت بار ومصیبت های روزها و ماه ها و سال های جنگ وخون ریزی ها را با عطر و بوی مشک بار صلح و امنیت در فضای سر زمینم پخش و پراگنده سازم


دلم میخواهد سیاهپوشان وشبگرد های تیغ بدست وحشت انگیز را با رشته های فولادین صلح و امنیت بسته وبه جهنم سوزان سر نوشت سیاه شان تسلیم نمایم و فرشته های صلح را در هودیج از گلهای معطر شانده و با رقص کنان و شادی کنان به خانه های هر یک از هم میهنان عزیزم مهمان نمایمامید واری ها وآرزوها به هر خا نه کوچه ومحله بیاید شادی وامنیت را برای هر فرد جامعه ما تامین کند دریا امواجی رحمت الهی به هر کاشانه در آید در صلح جوانه های امید شکوفا شود و در پناه امنیت آرزو ها شگوفه ترشود


 


 


 160