تمدن بین النهرین

Posted on at


تمدن کلمه است که معنایی شهر نیشنی را میدهد یک تعداد دانشمندان به این باور است که تمدن بشری داری منشا واحد بوده و از یک حوزه باستانی سر چشمه گرفته است ...


تمدن قدیم بین النهرین (تل حسونا)است.وخود بین النهرین در میان  دریا دجله و فرات موقعیت دارد ..مردم بین النهرین اسمان  افتاب ستارگان و انواع خدایان را می پرستیدن


..


انها به زندگی بعد از مرگ اطمینان  داشتن و مرده ها را با تمام  ثروت ان دفن میکردن...نخستین خط میخی در  بین النهرین  به وجود امد


..


در اوایل  بین النهرین یک  قعله بزرگ بود که مردم در ان جا به زراعت مشغول بودن و بعدا با ازدیاد نفوس در ان جا تمدن به وجود امد و بعدا هم بین النهرین به وجود امد و مردم در ان جا تمدن بنام  سومریان را به وجود اورد.


تمدن منشا خاص ندارد تمدن از هر جای سرچشمه میگیردAbout the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160