عيد قربان

Posted on at


عيد قربان يكى از روز هاى بزرگ ،مبارك در تاريخ اسلام است 

عيد قربان مقدس ترين ومعظم ترين عيدها است.

عيد قربان عيد ايثارگرى  در راه الله ج است

در روزهاي عيد قربان كه سه روز است، رخصتى عمومى بوده مسلمين با پوشيدن لباس جديد  به نماز عيد  رفته سپس همديگر را به آغوش گرفته عيد را تبريك ميگويند.

مسلمين جهان در روز عيد قربان به تحقيب حجاج كه قربانى ميكنند ؛ به ذبح و قربانى حيوانات چون: گاو، گوسفند وشتر ميپردازند و آنها را در بين فقرا و مستمندان تقسيم ميكنند.

بنياد و اساس قرباني كردن از قديم نزد مسلمين توسط حضرت ابراهم ع مروج گرديده و به قرآن كريم نيز امده است. كه:  چون ابراهيم ع  اولادى نداشت از خداوند ج خواست تا فرزندي به او بدهد خداوند هم اسماعيل را برايش عطا فرمود 

. شبى حضرت ابراهيم بخواب ديدكه خداوند ج به قربان كردن فرزندش  اورا امر  كرده است ابراهيم به امر خدا گوش داده اسماعيل را به قربانگاه برد اورا به بغل گرفته و بوسيد سپس سرش را به زمين گذاشته با چاقويكه قبلآ تيز نموده بود سه مرتبه به گردن پسرش اسماعيل كشيد ولي بريده نشد درين موقع از طرف خداوند ج به ابراهيم وي امد

(انچه در خواب به انجام دادنش مأمور شده بودي انجام دادى ما به اين قسم نيكوكران پاش و مزد ميدهيم)

بعد خداوند ج گوسفندي فرستاد , تا ابراهيم قرباني كند

تا كه در بين مسمانان سنتى باقى بماند

 عيدقربان بر جميع مسلمانان  مبارك . سحر ایوبیAbout the author

saharAyoubi

i am sahar from herat afghanistan , i am at 10 grade and intrested on vollyball and bascetball.

Subscribe 0
160