لیگ برتر افغانستان روشن

Posted on at


لیگ برتر افغانستان روشن


شهر زیبای کابل امروز بازهم گواه های از فوتبال افغانستان را  داشت . دراین مسابقات 8 تیم از سراسر افغانستان حضور یافت و در دوگروپ برگزار شد . و امروز این مسابقات با پیروزی تیم شاهین آسمائی  از کابل خاتمه یافت.


 


افغانستان یک کشور ورزش دوست در گذاشته ها بوده واست . اما در زمان  جنگ ها بخصوص دوره طالبان از میدان های ورزشی به جای قصاص  و کشتار گاه طالبان تبدیل شده بود .


 


اما امروز ورزش به یک وحدت ملی تبدیل شده است تمام اقوام افغانستان در وزشگاه میایند به شمول مقامات بلند پایه حکومت افغانستان من در گداشته ورزش میکردم آن هم در زمان طالبان بار ها ما مسابقه میدادیم و به دل یک ارمان داشتم که ما باید یک سرود ملی از خود داشته باشیم . و در هیچ کشور دیگر افغانستان برای مسابقات حضور نمی یافت و این برای هر افغان درد آور بود . من امروز به خواب های که در دل داشتم رسیدم با دیدن این مسابقه


 


حضور خانم ها در این مسابقات برای من لذات بخش به روح روانم بود . در ابتدائی مسابقه دو تیم بانوان مسابقات نمایشی را انجام دادند . یک آن تیم ملی بانوان افغانستان و دیگر آن تیم بانوان استقلال بود تیم که اسپانسر آن شرکت فیلم انکس است . این تیم در حال که یک تیم باشگاهی میباشد بازی خوب را در مقابل تیم ملی افغانستان انجام داد. تیم که از سراسر افغانستان در آن دعوت بعمل امده است . و این برای من بسیار خوش آیند بود وبرای تمام مردم افغانستان دل چسپ تمام شد .


 


امروز در افغانستان ورزش به سر زبانها است هم از خانم ها و از پسر ها و این از برکت صلح  میباشد . که تمام اقوام را در یک ورزش گاه جمع کرده و اتحاد را در بین افغانها بیشتر از هر زمان در افغانستان به وجود آورده است .  


 


و این پیامد های خوبی برای یک کشور که در حال توسعه است میباشد. افغانستان دیگر میدان جنگ نمی باشد و مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند. مردم دیدم که با اعضای فامیل خود برای تماشای فوتبال حضور یافته بودند و در چهرا های شان خوشحالی فراوان دیده میشد . شاید شما بگوید که من احساساتی شدیم ؟  شاید امروز هر افغان که میخواهد بر چهره های هموطنان خود خوشحالی را بیبیند  احساس چون من داشته  باشد .


 


امدن میشابل پلاتینی به افغانستان، قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در جنوب آسیا ، قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان و راه یابی این تیم در مسابقات ملت های آسیا ، این خود پیام صلح برای مردم افغانستان میباشد .


 


نویسنده : محمد رفیع کبیری About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160