پیشرفت زنان در ورزش با کمک فیلم انکس و بنیاد وومن انکس

Posted on at

This post is also available in:

زنان افغان بدنبال تغییر در زندگی خودشان هستند. یکی از تغییرات جالب که من میدانم این است که زنان افغان به ورزش علاقه مند هستند. تیم فوتبال استقلال یکی از تیم های فوتبال زنان افغان می باشد که ۱۰ سال پیش تاسیس شد و در لیگ برتر کابل در مکان دوم قرار دارد. استدیوم غازی جایی است که آنها فوتبال را تمرین میکنند. وومن انکس تیم استقلال را حمایت میکند.

بعلاوه آن، تلویزیون طلوع ۱۰ بازیکن استقلال را انتخاب نموده و حمایت میکند. شما میتوانید ویدیو، انترویوها و گزارشات تیم استقلال را در وومن انکس و فیلم انکس ببینید. بسیاری از مردان افغان نمیدانند که زنان میتوانند در بخش ورزش هم فعالیت کنند. تیم استقلال مثال خوبی برای مردان افغان است تا ذهنیت خود را نسبت به زنان تغییر دهند.

 به این  موضوع، فیلم انکس و وومن انکس تبلیغات آنلاین، تقویت و رسانه اجتماعی را حمایت نموده تا پیشرفت زنان افغان را نشان دهد. تبلیغات وومن انکس در مورد تیم استقلال زنان افغان را کمک و حمایت مینماید تا در فوتبال نیز بازی کنند. برای مثال مونا حیدری، یکی از نویسندگان میگوید، خواهر کوچکم به ورزش علاقه مندی نشان نمیداد، وقتی که گزارشات و ویدیو های تیم استقلال را دید، به بازی در تیم فوتبال استقلال علاقه مند شد. مطابق به این ارزیابی ، تیم استقلال ۳۰۰۰۰ طرفدار در فیس بوک دارد، و ۳ میلیون نفر از وومن انکس بازدید میکنند تا از فعالیتهای تیم استقلال آگاه شوند.

اشتراک زنان در ورزش منجر به اتحاد و درک بهتر از یکدیگر در جامعه میشود. برای مثال، مربی تیم استقلال یک مرد است، ظاهر حسنی، اما او خوشحال است که زنان در ورزشهای مختلف اشتراک میورزند. تیم فوتبال استقلال دو تیم جداگانه دارد  ” تیم زنان و تیم مردان”. که توسط وومن انکس و فیلم انکس در کابل، افغانستان حمایت میشود.تهیه شده توسط : وومن انکس کابل 
About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160