رادیو در افغانستان

Posted on at


 


پس از پيدايي انترنت و نشريه های برقی چون رادیو ديگر هيچ جای ترديدی باقی نمانده است که جهان ما به دهگدهء  کوچکی بدل شده است و اما اهميت مطبوعات  و رسانه ها  تنها  در اين  نيست  که توانسته است  جهان را  به دهکده يي بدل کند؛ بلکه مطبوعات در امرشناخت و تاثير متقابل فرهنگ جوامع گوناگون بشری  بر يکديگر نيز نقش گسترده يی دارد.کشوری  که در آن رسانه ها و مطبوعات به گونهء سازندهء  آن  شکل نگرفته است؛ در حقيقنت  جامعه يی  است  در انزوا که نمی تواند خود را به جامعهء جهانی بشناساند.  


در کشور های بزرگ غربی  پيشينهء رسانه ها  به سده های هفدهم و هجدهم  بر می گردد؛ در حالی که  در بسياری  از کشور های آسيايي  پيدايي به نيمهء دوم  سدهء نوزدهم  و اوايل  سدهء بيستم  بر می گردد.شايد بتوان  گفت که مطبوعات و رسانه  ها اساساً يک پديدهء غربی است  که بعداً  کشور های  شرقی  و از جمله افغانستان   از آن  پيروی و تقليد کرده اند.


در افغانستان رادیو یکی از موثر ترین رسانه ها است زیرا بیش از هشتاد در صد مردم ان بی سواد اندو نبود برق و ضعف اقتصادی یکی دیگر از عوامل موثریت رادیو در افغانستان است


در تاریخ کشور ما رادیو با وجود حوادث گوارا و ناگوارو وقفه های نشراتی ای  که در تحو لات سیاسی کشور داشته است باز هم نقش قابل ملاحظ ی برای رشد روشنفکری داشته است و امروزه هم رادیو یکی از اجزای تشکیل دهنده ینیروی چهارم دولت است که از وسایل مهم و پر تاثیر خانواده رسانه ها  به حساب  می ایدرادیو از زمان ایجاد ان در افغانستان منحیث وسیله بخش اطلاعات  اگاهی ها مسایل تعلیمی وتفریحی روز تا روز مورد توجه بیشتر قرار می گیرد .چنانچه امروز رادیو یک وسیله ی موثر در توسعه و رشد ملی  شناخته شده است


اولین رادیو در زمان امان‌الله خاندر کابل به پخش برنامه آغاز کرد، اما بر اثر حوادث داخلی بعد از مدتی از فعالیت باز ماند و در حمل (فرودین) سال 1320 خورشیدی فعالیت خود را دوباره از سر گرفت که تا کنون ادامه دارد.


 About the author

160