د ښځو توانمندی د دیجیتالی زده کړی برخه کی

Posted on at


په تیره اونۍ کی د ښوونکی نړیواله ورځ په محجوبه هروی لیسی کی د تلی ۱۳ میاښت باندی تجلیله شوه. د ښوونځی ورځنی پلانونو تطبیق کول٬ د ښوونکو درس ورکول طریقی کتل٬ د مالی او اداری امور بررسی او هم د ښوونځی جریدو نوی کول٫ د دغه ښوونځی اونۍ کارونو نه دی.


د کامپیوتر ټوولکی زده کونکی په دغه اونۍ کی د درسونو زده کولو باندی بوخت ول. زده کونکو زده کړل چی څرنکه خپلی مقالی په انکس فلم کی کښښدی. او هر یو زده کونکی په انکس فلم کی د خپلو مقالو لیکلو باندی بوخت دی. او دوی ډیر دغه کار ته مینه لری.چی د هغو نه د یولسم او لسم ټولکی زده کونکی ډیر فعالیتونه یی درلودل. دا چی یولسم ټولکی ښه نتیجه درلودله٬ چی یولسم ټوولکی د پنځو یولسمو ټولکیانو کی دوه ټولکی ( یولسم الف او یولسم ب) ډیر مینه وال لری. او ډیر سخت د درسونو زده کولو باندی بوخت دی. د هغو زده کونکو نه چی د مقاله لیکلو باندی بوخت دی٬ (رویا ستارزاده، نازنین توکل، سارانیکزاد) دی.


مګر لسم ټولکی زده کونکو کومه خاصه مینه یی د خپل ځانونه شودلی نه ده.  په دی خاطر چی دوی ته یوه نوی لاره وه او زده کونکی دومره د انټرنټ او کامپیوتر سره پیژندنه نه درلودله. ځکه چی د دغه لسو کالو کی دغه یی لومړنۍ کال د دغه ډول لاره سره دی٫ مګر بیا هم دوی ښه ول.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160