درد دل همشهری میان سال از زندگی چهل ساله اخیرش

Posted on at


 زندگی ما داستان جدائی ها،مهاجرت ها، ومسافرت ها است


گاهی در لبخند شرین معصومانه کودکان بهشتی و گهی در اشک های سوزان مادران داغدیدهزمانی در سوختن، ساختن و مصیبت های روز گار ما، گاهی در محبت، گذشت، و سپاسگذاری ها زمانی لبریز از شیرینی دیدار خانواده ها زمانی در امواج خشم آلود و نفرت بار انسانها، در لحظات کوتاه پیوند دهنده دل ها و سرشار از شادی ها گاهی زهرخند تلخ نامرادی ها و بی سروسامانی ها در گذر زمان آمدن ، ایستادن و رفتن ها زمانی سراب سوزان و کویر بی انتها حکایت کودکان و جوانان سرگردان کوچه ها قصه دیو ها ،ددها و جن ها ،قصه پری ها ، فرشته ها و سپید پوشان ،قصه راد مردان ، مرز داران و سپید پوشان ، قصه ئی بابه خارکش ،کل بچه ،گرگ بره به کودکان و طفلان و نوجوانان گذشت.


زندگی کردن راه پر پیچ عمر ماستزمانی پایان این سفر ناپیداست گهی اهتزاز پرچم سبز و سپید بر مزار ماست


خوشا به حال آنکه رمز زندگی کردن را آموخت از لابلای حوادث راهی بیرون رفتن آموخت160