فورمول تشویش شکن

Posted on at


 

فورمول تشویش شکن

یکی از روش های بسیار خوب برای آرام ساختن ذهن و آرامش اعتماد و اطمینان به توانایی های خود در حل مشکل استفاده سریع از فورمول چهار بخشی تشویش شکن است. این فورمول به این شرح است.

  1. قدری درنک کرده و بد ترین پیامد احتمالی مشکل یا بحران را شناسایی کنید کاملا با خودتان و دیگران صادق و رو راست باشید از خود بپرسید بد ترین چیزی که ممکن است در این شرایط اتفاق بیفتد چیست؟

 

-          1 . تصمیم بگیرید بپذیرید که بد ترین پیامد هر چه که باشد باید رخ دهد این اقدام موجب آرامش شما و آسودگی ذهن تان میشود .

 

2         .وقتی شما به لحاظ روانی متقاعد میشوید که قادرید  با بد ترین پیامد ممکن کنار بیایید آنگاه نگرانی و تشویش تان متوقف می شود.

 

3         .مشخص کنید که اگر بد ترین پیامد ممکن رخ بدهد شما چه خواهید کرد چه اقدامات را به عمل خواهید آورد.

 4 .فوراً دست به کار شوید تا وضعیت بد ترین پیامد ممکن را بهبود بخشید هرکاری که می توانید برای به حد اقل رساندن زیان و یا کاهش خسارات انجام دهید را تعین کنید تمام وقت و توجه خود را معطوف دست یابی به بهترین نتیجه ممکن کنید.

کلی میان فرد قوی و ضعیف این است که اولی استقامت نشان می دهد و دومی درنگ کرده تزلزل نشان داده سرسری می گیرد ودر نهایت شکست خورده یا عقب نشینی می کند.

 

تنها درمان واقعی نگرانی اقدام قاطعانه در جهت رسیدن به اهداف تان است بجای نارحتی و شک کردن به خود وتوانایی های تان عزم تان را جزم کنید تا برای حل مشکل و بیرون کشیدن خود از مخمصه موجود هر اقدام را که می توانید انجام دهید به خاطر داشته باشید که مشکلات نیامده اند که سد راه ما شوند بلکه برای آموختن تجارب جدید در مقابل ما قرار گرفته اند.

 

 

بخصوص اینکه شکست یا مشکل بوجود آمده را بخود نگیرید در امور کار صرف نظر از اینکه شما چقدر با هوش یا تجربه اید هفتاد در صد از تصمیمات تان در یک زمان معین اشتباه یا نا امید کنند از آب در خواهند آمد. وقتی اتفاقات منفی برایتان رخ داد متعجب یا ناراحت نشوید این اتفاقات برای همه کسانی که وارد حرفه یا کاری شده یا مسولیت را در یک سازمان می پذیرند رخ می دهند جمله است که میگوید {هرکاری مشکلات خاص خودش را دارد} اعتماد به نفس از احساس حرکت رو به جلو به سوی اهداف تان ناشی می شود آنقدر خود مشغول یافتن راه حل مشکلات تان کنید که دیکر زمان برای نکرانی در مورد آنچه رخ  خوهد داد به ویژه آنچه که شما قادر به تغیر آن نیستید نداشته باشید.

شهامت تاوانی است که زندگی برای بخشیدن آرامش طلب می کند.

دوستان به نظر شما چگونه تشویش های زندگی را می توانیم از بین ببریم.

              نویسنده: جواد نورزوی

"

 

 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160