پائیز

Posted on at


پائیز


 زردی و سرخی برگها   و صدای خش خش برگها برروی زمین هیا هوی باد  ودیدن کاغذ باد در آسمان و صدای خورد شدن برگها درزیرپاها..........                 


   و دیدن بچه  ها که دستان خودرا دربغل های خود گرفته تا گرم شوند همه اینها مرا به یاد  پائیززیبا می اندازد. درکشور من همه به دنبال تکه آفتاب کنار پنجره برای گرم شدن میگردندوازکنار پنجره دیدن پائیزلذت می برند.


درپائیززرد رنگ میوه ها هم رنگ برگها را میگیردوباتغییرهوا میوه ها هم تغییرمیکند.   ومیوه های تابستانی جای خودرا به میوه های پائیزی میدهند.                                      


پائیززیبا باآمدنش  یک سال تحصیلی روبه پایان میبرد وشاگردان آماده امتحانات می شوند.پائیز فصل رنگهاست وبه هرگوشه وکنارکه بنگریم این را احساس می کنیم .


پائیز که دارای سه ماه است دراین سه ماه  روزها کوتاهتر میشود وبرعکس تابستان است وهمچنین ماههای پائیز دارای سی روز است که درهر ماه آب وهوا با


ماه دیگرتغییرمیکند.


اگرچه درکشور من با آمدن پائیز مردم از ترس سرما وامکانات کمی که دارند زیبائیهایآن را فراموش می کنند اما دیدن این همه زیبا وتغییر رنگ طبیعت


انسان را به شگفت می  آوردکه این همه زیبائی چگونه وبرای چه آفریده شده است ؟


پس بیائیم شکر گزار این همه نعمت الله (ج) باشیم که هر رنگ را که در جعبه مداد رنگی


بچه هایمان میابیم در این فصل زیبا و رنگارنگ می بینیم.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160