اقتصاد اسلامی

Posted on at


 

اسلام براقتصاد متوازن بین طبقات مختلف جامعه تاکید دارد. درقوانین اقتصادی اسلامی سرمایه تنها در دست متمولین نمیماند بلکه با صدقات وپرداخت زکوات سرمایه اقتصاد متناسب دربین جامعه برقرار میشود. اسلام همواره به کمک وهمکاری توانمندان برتهیدستان تاکید دارد وبه همین سبب است که بسیاری از دیت ها را طعام دادن یا لباس پوشانیدن مسکینان، صدقه دادن ویا آزاد کردن برده ای را قرا داده است 

این پولها برای نیاز مندان، مسافرین و کسانیکه استطاعت مخارج زندگی خویش را نداشته باشند ازطریق ایجاد مراکزخیریه، مراکز علمی وآموزشی،ویا ازطریق ایجاد فرصت های شغلی وتجارتی توسط خود شخص ویا بیت المال مسلمین به مصرف میرسد 

سیستم معاملات وداد وستد در جامعه اسلامی بطورمنصفانه تنظیم شده که مسلمانان نباید از آن تجاوزکنند

اسلام سود خوری وخیانت در معلاملات وپنهان کردن نقص مال درهنگام فروش رامنع نموده وسود خوری را از برزکترین گناهان میداند و پیروانش را به صداقت درمعاملات امر میکند

اسلام احتکار اموال ودریغ آن درهنگام کمیاب بودن برای فروش به قیمت گزافتر رابه شدت منع میکند و مسلمانان را از ارتکاب چنین علمی برحذر میدارد 

اقتصاد اسلامی بازار ونقش آنرا دراقتصاد تایید میکند.چنانچه دومین مؤسسه که دراولین دولت اسلامی بعد ازمسجد در مدینه منوره بناء شد بازار بود. وبسیاری از صحابه کرام تجار بودند مانند ابوبکرصدیق عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف ودیگران

اقتصاداسلامی برخلاف دیگرتنظیم های اقتصادی مبنی بر اخلاق  میباشد. واخلاق را از اقتصاد جدا نمیکند. اسلام تاجر مسلمان را به اخلاق نیکوی چون بخشش صدق امانت قناعت تواضع مهربانی اخلاص و پیش آمد به پیشانی باز توصیه میکند. چناچه نبی کریم صلی الله وسلم فرمودند(التاجرالصدوق الأمین المسلم مع الشهداء یوم القیامة) ترجمه : تاجرمسلمان که صادق و امین باشد روز رستاخیز با شهدا میباشد

اسلام رشوت ستانی وفساد اداری رامنع نموده وعاملین آنرا لعنت کرده است. اقتصاد اسلامی منفعت عامه را بر منعت خاص (شخصی) برتریت میدهد درصورت تناقض. اقتصاد اسلامی اقتصاد مستقل استوار بروحی الهی میباشد ومحصول افکار واقوال شرقی وغربی نمیاشد. ونظریات در اقتصاد اسلامی باید مطابق اصول دین اسلام ودرمخالفت به شعایردین مبین اسلام قرار نداشته باشد

                                         نویسنده: نصیراحمد هاتف               

 160