برای مخاطب خاص

Posted on at


خدایـــــــــــــــــــــــــا مخاطب این پیام بی نهایت برای من عزیز است! و تو بی نهایت مهربانی! پروردگارا او را بر بال آرزوهایش، پرواز ده و در همه لحظات دریابش! دلش را سرشار از شادی کن، و آنچه را به بهترین بندگانت عطا میکنی، به او عطا کن! که بی شک او هم در زمره بهترین بندگان


.,توستچــه خــوب اســت اَگـــر آدم هـــا یــکــ نـــفـر را

هـَــر روز دوســت داشـــتــه بــاشــنــد

نــه هـَــر روز یـک نــفــر را …About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160