خاموشی

Posted on at


خاموشی نخستین مرحله ستایش است که والاترین عبادت و باعث خشنودی خداوند می شود و در برابر نادان بهترین پاسخ خاموشی است ریرا جواب ابلهان خاموشی است خاموش حصاریست که ما را از هزاران تیر و بلا حفظ می کند و سکوت تیری استکه همه وقت در  ترکش داریم و یا این است که اتش خشم ریخته شود هر کس خاموش باشد از افت دور است انانکه در مصبیت و سختی خاموشی اختیار کند مردمانی موفق رستکارند وقتی در جا سخن سزاور ان است که باید خاموشی اختیار کنیم زیرا بهترین سخن است


.


بیهود گوی به زبان ادم زند به رسوایی نزدیکتر است زیادگوی باعث دلتنگی بر حق سخن گفتن بهتر است را حق بودن را اختیار کینم در مقابل ظلم وستم خاموش ننشنیم را ه خلاف کاران را هم با دست و با زبان خود متوقف باید کرد اگر وظیفه انسان سکوت باشد یکباره خداشناسان باید از هم پراگنده شود هر یک بر گوشیه گلوی در ها تنگ و غارها ذکر نکند اما نباید گذاشت که خیره خیره خود را به جامعه زنند بیهوده اشوب انقلاب بر پا کند هر گز این ها برای انسان پسندیده نیست
About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160