صلح آرمان جهانی

Posted on at


در ادبیات فارسی از واژه ی صلح به معنای آشتی، دیگرپذیری، حسن تفاهم و هماهنگی یاد شده است که در مقابل این واژه کلمه جنگ و یا حرب را به کار گرفته اند واژه ی صلح درونی از اندیشه های مسیحی سرچشمه گرفته که در عصر معاصر با تفکرات شرقی اسیایی در هم آمیخته شده است در اندیشه ی مسحیت از صلح به عنوان وضیعت ارام، بی دغدغه و دور از کشمکش و ستیز یاد شده است در اصل صلح را نمی توان به یک مفهوم مطلق خلاصه نمود چون دیدگاهای مختلف (دینی فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی و...) از صلح تعاریف و مفاهیم متفاوتی را ارائه می کنند و صلح متاثر از هر یک از این دیدگاه ها بوده است


صلح یک آرمان جهانی به شمار می رود که تا کنون دست یافتن به این ارمان جهانی در برخی مناطق ممکن و نسبی بوده و در برخی دیگر دشوار و امیدوارکننده و همچنان در برخی موارد از صلح به عنوان یک وضیعت اتش بس و یا نبود جنگ یاد می کنند 


 


اما آیا نبود جنگ تنها محور اصلی صلح را تشکیل می دهد؟


اگر در اصل مسئله فوق دقت ورزیم در میابیم که تنها محور اصلی صلح نبود جنگ نه بلکه احساس آرامش درونی و بیرونی در انسان و یا در اجتماع و بلآخر در جهان را در بر میگیرد. که تحقق این احساس به واقیعت خیال محض بوده است اما دانشمندان و نظریه پردازان به این باور اند که صلح در فرآیند های مختلف تطبيقِ ان به سه نوع عرض اندام می نماید. که قرار ذیل است


صلح منفی: این اصطلاح از وظایف اساسی و مهم گروه های اجتماعی است که تا در تامین امنیت کوشا بوده و از توسل به تشدد فزیکی جلوگیری کند در این فرایند محور اصلی را مسلط بودن بر وضع حاکم تشکیل می دهد تا از بروز دوباره ی جنگ خود داری نموده و اطراف درگیر را از هم دور نگهدارد


صلح مثبت: بر وضیعت اطلاق می گردد که در ان پدیده جنگ و یا عوامل ان از بین رفته و ریشه کن میشوند و در ساختار اعتماد متقابل طرفین درگیر سعی شود. که عمدتا هدف این فرایند پایدار نمودن صلح دائمی می باشد و همچنان سازمان های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی در صدد جذب مردم و حل منازعات شان و احیای دوباره ی ارزش های اجتماعی فرهنگی دولت را تساند میکنند


صلح دموکراتیک و یا اعمار صلح: امانوئل کانت از فیلسوفان المانی و از مهم ترین فیلسوفان سده 18 اروپا اصطلاح صلح دیموکراتیک را بکار برد وی برای توضیح بیشتر این مفهوم چنین می ګوید. (صلح دموکراتیک به مجموعه از عملکردهای گفته می شود که هدف ان جلوگیری از بروز دوباره ی جنگ و تشخیص و ترمیم عوامل جنگ در مقیاس محلی و ملی می باشد).


به امید صلح پایدار در کشورعزیز ما


نگارنده: عبدالمختار حقبین About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160