برخي ازبدعات مربوط به روزهای عید !

Posted on atازآنجاییکه درجامعۀ ماامروزه بدعات به اوج خودرسیده وبدعت هم چیزی است که نارضایتی خدا ورسول«ص» رادرپی دارد پس نیاز است که ماازبدعات بپرهیزیم چنانکه پیامبر«ص»ماراازبدعت برحذرداشته خطاب میفرمایند: خودرابازداریدازکارهای نوپیدا(دردین)زیراهرنوپیدا(دردین) بدعت است وهربدعت ضلالت وگمراهی است «ابن ماجه42» درجامعۀما بعضی ازبدعاتی است که مربوط است به عیدها زیبااست که اینهارادانسته وازآنها اجتناب نماییم،اینک به چند نکته ذیلاًاشاره میشود:

1ـ رفتن صبح وقت بزیارت قبور:
درصبح روزهای عیددرجامعۀما این بدعت جاخورده که مردم ما به زیارت قبورمیروند،درحالیکه این یک رسم بیجااست؛البته بایدبگوییم که اصل زیارت قبورمشکلی نداردلیکن مشکل درجای دیگراست که ذیلاً به چند نکته اشاره میشود :
1ـ رفتن زنها:رفتن زنهابزیارت بگونۀامروزی کاردرستی نیست وخلاف شرع میباشد ، امّادرروزهای عیدمشاهده میشودکه زنان باچه حالت بدی به زیارت قبورمیروندوکارهای خلاف شرع راانجام میدهند،به سروصورت خودمیزنند،گریبان پاره میکنند،باصدای بلندناله وگریه مینمایند بی صبری وچندین کارخلاف دیگررامرتکب میشوند .
2ـ اختلاط زن ومرد:متأسفانه درروزهای عید زنها ومردها یکجا وبا هم بزیارتها میروندوبعضی ها بابدحجابی درآنجارفت وآمددارند، این کار(اختلاط زن ومرد)شرعاً کاری است خلاف رسومات اسلامی ما .
3ـ روزی را مشخَّص کردن برای زیارت قبور:شرعاًزیارت قبور سنّت است ،امّااگرکسی روزی راازپیش خود معیّن ومشخّص نمایدکاربدعتی انجام داده است،روزعیدازجانب شرع مبین مشخَّص ومعیَّن نیست پس کسیکه آنرا معین مینماید بدعتگذار محسوب میگردد .
4ـ ترک نماز جماعت صبح:جماعت سنّت مؤکّدۀ عینی است که تارک آن بدون ضرورت سخت گناهکاراست،کسانیکه دراین روزها به زیارت قبور میروند بنا به تجربه اکثراًوغالباً نمازجماعتشان ترک میگردد،وگاه هم نمازفرض متأسفانه ترک میشود(معاذالله) .
5 ـ شیرینی آوردن به قبرستان:دراین روزها ودرغیراین روزها بعضی هابه قبرستان حلوا ونخودوکشمش دیگر چیزهارا می برندودرآنجاتقسیم مینمایند،این هم نیزیک بدعت است.

2ـ عزاداری درروزهای عید:
درجامعۀماچنین رسم است که اگر ازخانوادۀکسی فوت کرده باشدعیداوّل آن راعزاداری میکنند،این رسم کاملاًمخالف ومنافی فرهنگ اصیل اسلامی است؛دراین مورد به این حدیث توجّه فرمایید:«(اززینب بنت ابی سلمه روایت است که فرمود:« من آمدم به خدمت امّ حبیبه همسر مطهّرۀ رسول الله(ص)درحالیکه پدرش ابوسفیان فوت کرده بود،اودرخواست عطری نمود که مخلوط شده بازعفران وغیره بود،سپس صورت خویش راباآن چرب نمود،وفرمود:سوگند بخدامن به بوی خوش نیازندارم که خودرامعطّرنمایم،مگراینکه من ازرسول الله(ص)هنگامی که روی منبرمردم رانصیحت مینمودشنیدم که فرمود:«برای هیچ زنی که به خدا وروز آخرت ایمان دارد مناسب نیست که بیشترازسه روز برای کسی عزا داری نماید ،مگر برای شوهرش که باید چهار ماه وده روزعزادارباشد»(روایت بخاری 1221)دراین حدیث بطورواضح وآشکارمعلوم میگرددکه عزا بیشترازسه روزناجایزمیباشد،امّاامروزه باعرض تأسف نمی دانیم که این مشکل عظیم ازکجا دامنگیر امّت اسلامی شده وجامعه رابسوی خرافات جاهلیت میکشاند،وآن اینکه یکماه ویادوماه ویابیشترویاکمترازفوت یکی ازعزیزان میگذرد،فقط به محض اینکه عید(روزشادی مسلمانان)بیآیدباردیگر عزاداری شروع میشودوعزاداری بازگشت میکندکه این رسم مُزَخرَف کاملاًبااساسات اسلامی درتضاداست ؛ خلاصه اینکه اگرازفامیلی شخصی فوت میکند،واعضای آن فامیل حالت خودرادرروزعیدتغییرمیدهند(یعنی اینکه اگردرعیدهای گذشته لباس جدید می پوشیدند ویااینکه سفرۀعیدی هموارمیکردند ویادیگراعمالی راانجام میدادند)امّاین عیدبخاطرعزااین کارهاراانجام نمیدهندسخت گناهکار،مُجرِم وبدعتگذارمحسوب میگردند(معاذالله)

3ـ اسراف درسُفره های عیدی:
این هم مشکلی بزرگی است که دامنگیرجامعۀماگردیده وجامعۀمارابسوی فقر وفلاکت های گوناگون وبسوی چشم وهم چشمی های بی مورددعوت میکند،برمالازم است که ازاین اسرافهای بی موردبپرهیزیم تاآنکه درتحت این قول الهی قرارنگیریمکه الله(ج)میفرماید:(بخوريد وبنوشيدولي اسراف وزياده روي مكنيد كه خداوند«ج»مُسرِفان وزياده روي كنندگان رادوست نمي دارد«اعراف آية31»)

4ـ خوردن خون مسفوحه:
این بدعت وکارحرام مربوط به عیداضحی(قربان)میباشد،دراین روز بعضی ازمردمی که قربانی میکنندبه نیّت تبرّک وثواب وقتیکه حیوان راذبح میکنندخون مسفوحۀآنرا داخل ظرفی نموده وآنرامیخورند؛درحالیکه بنابه حکم قرآن (سورۀبقره آیۀ173وسورۀمایده آیۀ3 وسورۀانعام آیۀ145) خون مسفوحه مرداروحرام میباشد.

دراخیراز همه عزیزانی که این پیام برایشان میرسدچندخواهش دارم اوّل اینکه:این پیام مهم رابرای دیگران نیزبرسانیدثانیاً: به هراندازۀ که توانایی داریدازاین ورق تکثیرنمایید تا آنکه انشاءالله جامعۀمابیدارشده وازاین خرافات وبدعات دست بکشد.
خداوند(جل جلاله)همۀمسلمانان راازشرّبدعات وخرافات نجات بدهدوآنهارابسوی کتاب خود(قرآن) وسنّت رسول گرامیش حضرت محمدمصطفی(صلی الله علیه وسلم)رهنمون بگرداند. («آمین یارب العالمین»)


About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160