نقش اندیشه هادرزند گی

Posted on at


نقش اندیشه

همه کاینات خدا گوش به فرمان توو گوش به زنک اند یشه های تواستند تاببیندکه تو باهراندیشه ات چه فرمانی به آن می دهی وچه حکمی برای آن ها صادر می کنی تاآن ها هم عکس العمل نشان داده و به عنوان عاملی از سوی خدای مسبب الاسباب وسیله خلق آن هدف رابرای تومهیاکنند

.

زندگی تو بر گرفته ازطرز فکرت نحوه اندیشیدنت جهان بینی وایدیولوژی تو است .

خنده وگریه ات وحتی آه کشیدنت همه کا ینات را تحت تا ثیرقرار میدهد امواجی که از مغز تو ساطع می شود در کاینات خدا شوری بر پا می می کند.

به تو همان می رسد که منتظرش هستی همان را می یا بی که مشتاقانه به جستجویش برخاسته ای .همان دری به رویت باز می شود که بی وقفه کوبیده ای و به تو همان را خواهند داد که خود خواسته ای

.

انسان ها تمام دستاورد های زندگی خود را با لحظه لحظه های تفکرخد می سازند بنا برین فکر منشأحرکت ویا سکون زندگی انسان خواهد بود.

اندیشه های کمال گرا انسان رابسوی کمال می برد و انیشه های منفی و مایوسانه اورا به بن بست شکست .افسردگی و ناکامی می کشاند.

بذرانیشه روزی بارور خواهد شد

.

اگربذرافکارمنفی و مخرب غیرانسانی و غیر الاهی باشددرین مزرعه درخت زقوم خواهد روییددرختی که هرروز ازمیوه های تلخ وزهر آلود آن خواهی خورد.

بدان که آنچه مانع سعادت و موفقیت تو است و دست و پای انگیزه هاو تلاش های تو را برای زیبا سازی زندگیت می بندد.چیزی نیست جزانگاره های منفی و باورهای غلطی که سبب می شودخدرامو جودی ناتوان ببینی.

فراموش مکن هرتغیر دررندگی ازذهن تو آغاز می شود وبه ر چه بیندیشی همان را درزندگی ات متجلی خواهی یافت ،زیرا طبیعت همواره حق را به تو خواهد داد.گر خدرا نالایق و بی استعداد بپنداری،همه کاینات با موافق خواهند بود واگر خد را انسانی هوشمند ولایق بدانی ،باز هم حق را به تو خواهند داد

دوستان اندیشیدن در زندگی شما چقدر اهمیت دارد درین باره نظریات خد را با ما در میان بگذارید

نویسنده : جواد نورزوی. .

 

 

.

 

 

 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160