بیا مهر بکاریم محبت خرمن کنیم

Posted on at


سالهاست که چشم انتظارم وگمشده  ای میجویم که او همانند من بی کس دردمند وازفرط تنهای ورنج میهنی فرهنگی به دنبال گمگشته ای چون  خود بگردد تا احساسات.اندیشه.آرزوها ورنجهایم را درک نموده وبه یاری هم  در بر آوردن وزدودن آنها برخیزیم ودست به عمل ببریم که برای بهزیستی .پیشرفت وسیر تعالی این جامعه رنجدیده  چنین باید کرد وچنین باید بود وباچنین رستم هایی باید همراه شد .
آنگاه باهم برخیزیم وبه جستجو شویم که وضعیت فعلی جامعه وجهان ما بسیار محتاج به رستم هایی بااین ویژه گیها میباشد .آنانیکه همه مزیت ها ومحاسن میهنی درایشان موج میزند . جنانچه شعله ها وپاره های آتش پیوسته فریاد میکشد که:
                        اگر جز به کام من آید جواب                        من وگرزومیدان  و افراسیاب
                         بر آریم وطن  از دل نیستی                         ابا نیکی وعشق وهمزیستی
                         بسازیم وطن رایکی پاک جای                    ازیرا که ایم مردم نیک رای
ودست به دست هم داده کوشش کنیم تا صلح. آرامش.وخوشبختی رابه مردم غم دیده خود به قلبی مملو ازصداقت ودستان مهر آلود هدیه نماییم وبجای خشونت. تبعیض. وتعصب گل مهر رادرمرزعه این مرز وبوم بیفشایم تا فردا.آینده گان ما محبت خرمن کنند اما باید ما ریزه خواران خوان دانش دست هم پذیری را به هم بدهیم واین روش مبارک را نخست  در بین خود وبعد در بین جامعه ومردم نهادینه سازیم ؛از ارزش انسانیت دفاع نموده و عملاً معیار برتری رابانیک خواهی نسبت به جامعه وتقوای الهی بسنجیم واینچنین است که میهن محبوب ما به کمال شکوفایی خویش میرسد. About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160