نفرین رواج در افغانستان

Posted on at


نفرین چیزیست که بر لبان زنان، مردان، پیران و جوانان چاریست.چرا؟مگراسلام نیست؟اگر هست نفرین کردن لعنت است،آیا گاهی فکر کردیدچرا تمام مردم دنیا از حالت عقب افتادگی نجات پیدا کرده اند، اما بیشتر کشور های اسلامی هنوز هم در حالت ابتدایی خود هستند و جنگ جریان دارد بخصوص وبخصوص افغانستان.


چرا و به چه علت؟


بنظر من علتش اینست  با اینکه مسلمان هستیم هیچ گاه مسلمانی خود را درست به اثبات نرساندیم،بخاطریکه بدی ها پلیدی ها درکشور های اسلامی نسبت به کشور های غیر اسلامی بیشتر است با اینکه میفهمند خداوند متعال در قرآنکریم  تمام اعمال بد وناشایست را منع کرده است،انجام میدهند. خوب اگر اختتاف، قتل، دزدی، اعتیاد، قمار،‌ رشوت، غیبت، دروغ و نفرین اینها همه انجامدادنش گناه شمرده میشود، چرا ما انجامش میدهیم.                                                    


چرا ؟ چرا انجامش میدهیم چرا که ما قرآن عظیم والشأن را خواندیم حتی به معنایش پی نبردیم، اما آنان نه تنها قرآن را با معنایش خواندندبلکه به تعبیرش  پی بردند وعمل هم کردند، ازروی همان تعبیر قرآن اختراعات و اکتشافات زیادی کردند. مشکل تمام ما مسلمانانهمین جاست عمل اگر ما عمل میکردیم وضعیت کشور مان اینقسم نمیبود، اگر ما عمل میکردیم هیچگاه در کشور ما کشتار،خونریزی، وناامنی مانند بیشتر کشور های غیر اسلامی نمیبود. تمام حرفها و سخنها فقط روی یک کلمه هست عمل کردن، بیاییددیگر دست از گفتن برداریم یک کمی هم به این گقته های مان عمل کنیم.


    اسلام بذات خود ندارد عیبی        هر عیبی که هست ار مسلمانی ماست


چنانکه بعضی از اندیشمندان غیر مسلمان درباره قرآن کریم چنین گفته اند:


اول:ورژیل گیورکیو"درهیچ یک ازادیان بزرگ تااین مقدار«به اندازه تاکید قرآن»برای معرفت ارزش قایل نشده اند.قرآن چنان ازمعارف الهی سرشار است که بشر هرچه بیشتر در عرفان و فلسفه بیشتر پیشرفت کند به همه اسرار آن احاطه پیدا نخواهد کرد" دوم:سنایش"بی گمان قرآن همان قانون کامل و همگانی است که باطل نه از روبه رو، و نه از پشت سر به هیچ وجه نمیتواند در آنراه یابد. این کتاب شایسته وبایسته هر زمان ومکان است.اگر مسلمانان چنانچه سزاوار است به آن متمسک شوند و به تعالیم واحکامش عمل کنند، آقای عموم اقوام و ملل خواهند شد، هم چنانکه در گزشته بودند"و ...


خوب حالا از موضوع اصلی نفرین کردن بحث میکنم؛                                                                                                                                     تاحالا شما کسی را در افغانستان دیدید که نفرین نکند؟ خوب اینهم را گفته نمیتوانم همه وهمه مردم افغانستان نفرین میکنند شاید کسیهم باشد که نفرین نکند، ولی بیشتر مردم افغانستان لپ کلامشان نفرین کردن است . آیا به این ضرب المثل توجه کردید که از دهنمیافتد به یخن آدم حالا این  شده حکایت بیشتر مردم افغانستان مادران و پدران فرزندانشان را نفرین میکنند بطور مثال میگویند : تکهتکه شی، ریزه ریزه شی، به فراقت بشینم، خدا تو را بگیرد و و و... خوب انتخاری میشود فرزندشان تکه تکه و ریزه ریزه میشود بهفراقش مینشینند و خدا او را میگیرد و مثل این صدها نفرین دیگر که در حق کسی دیگری نه در حق فرزندشان میگیرد حالا اگر درحق فرزندشان نگیرد در حق یک انسان مظلوم دیگر که میگیرد.وقتی که ما بدقت مشاهده کنیم و متوجه شویم از مشاهدات مان چنین بدست میآید که تمام مردم افقانستان نفرین شده اند و همین مردمیک کشور را تشکیل میدهند پس کشور مان هم نفرین شده است .


اگر ما واقعا به خدا و قرآن اعتقاد داریم کارهایی را انجام دهیم که خداوند متعال در قرآن ذکر کرده است که هم ثوابی بدست آوریم وهمچنان جامعه مان از تاریکی های جهل و نادانی نجات پیدا کند.بجای اینکه یکدیگر را نفرین کنیم همدیگر را دعا کنیم شاید خدای مهربان رحمش بالای این مردم غم کشیده و رنج دیده بیاید کهبتوانند روی خوشی ها را هم ببینند.


                                                     مراد ما نصیحت بود و گفتیم      حوالت بر خدا کردیم و رفتیمAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160