زندگی

Posted on at


زندگی چیست؟


آیا ما فقط بخاطر رسیدن به خوشبختی زندگی میکنیم ؟


مقصد ما اززندگی کردن چیست ؟


 


هرکس بخاطر هدف خاص زندگی میکند .هر فرد در تلاش رسیدن به اوج خوشبختی نایل شدن به آرزوها ست .پس من یک مسلمان هستم هدف من چیست ؟چرا همیش میکوشم فقط بخاطر دنیا تلاش کنم .آیا زندگی ابدی ما آن دنیا نیست ؟تمام اشخاص از زندگی وزندگی کردن برداشت های مختلفی دارند .اما من فکر میکنم خوب زندگی کردن باعث سعادت شدن آخرت می گردد .خداوند لایزال آنقدر مهربان وبارحم است که تمام امور زندگی انسان را به دوش خودش گذاشته دو راه را برایش خلق کرده راه خوب وراه بد .حالا این انسان است که کدام راه را انتخاب می کند .هر قدر مازندگی کنیم بازهم خواهیم رفت .نمیخواهم نظربه دین ومذهب در باره زندگی بنویسم .ولی بیخواهم در باره زندگی چند سطری نا چیز بنویسم.


زندگی .زندگی .زندگی .مقصد اصلی ما از زندگی رسیدن به خوشبختی ها وآرزوها ست .وهمیشه میکوشم که پیشرفت کنیم .تا بتوانیم بخاطر کشور .ومردم خود خدمت کنیم .زندگی بامحبت وصمیمیت ،برادری ،اتفاق لذتی دیگر دارد.بدون محبت زندگی کردن برای انسان سخت ودشوار است .در این جا برایم سوال خلق میشود .آیا زندگی مسلمانان بهتر است یا از دیگر مردم؟فکر میکنم اگر چی مسلمانان در طول تاریخ با دشواری هامشکلات وبا بد بختی ها زندگی کردند اما بهترین زندگی را داشتند .چون معبودی چون خداوند متعال داشتند که نهایت مهربان است.اگرچه مسلمانان همیشه در فقر بودند اما زندگی مملو از محبت داشتند .چون حاکم قلوب شان خداوند متعال بوده .در عصر حاضر اگر چه مسلمانان باز هم زندگی پر صمیمیت دارند  ولی از غرب تاثیر پذیر شده تا اندازه که قبلا مردم باهم محبت همکاری وصمیمیت داشتند اما حالا آنچنان نیست .


در کشور ما افغانستان ما شاهد بعضی از کارهای هستیم که شایسته یک مسلمان نیست اما انجام میشود .اما من آرزو میکنم که مردم رنج دیده ما همیشه در صلح رندگی پر از عشق ومحبت داشته باشند دور از گزند روزگار وبااتحاد واتفاق زندگی کنند درزیر رحمت خداوند بزرگ 


 


الهی آنچه شایان است همان کن


نمیگویم چنین کن یا چنان کن


چی میداند بنده اسرار خداوند


خدایا هرچه میدانی همان کنAbout the author

160