فرعون صفتان همه زبر دست شده اند

Posted on at


او 15 سال دارد ، هنوز نشگفته بود كه اهريمن بدبختي بسوي او شتافت و او را به كام نيستي فرو برد .

زيبايي شبنم هر بيننده را به تخيل واميداشت ، مانند نسترن سبيد و زيبا به مثل عقيق شفاف وبه سان مرواريد صاف وسچه .

 

 

به آهستگي سخن مي گويد ، اما در عقب گفته هايش بغض نهفته است، اشك شبنم  الماس وار روي گونه هايش مي لغزد.

او يك سال قبل جبرا به بد گرفته شده است  هيچ يك از اعضاي خانواده به اين وصلت اجباري راضي نبودند جبر روزگار و مردسالاري و زورمندي او را به چنين روزگاري وا داشت.

 

 

دوست دختر برادر شبنم با برادر شبنم فرار نمودند وقتي خانواده دختر از اين موضوع آگاه شدند شب هنگام بدر وساير اقارب دختر وارد منزل شبنم گرديدند و بدون هيچگونه رضايت او و خانواده اش شبنم را كش كشان به خانه خود بردند و جبرا به نكاح بسر خود درآوردند.

اين ختم ماجرا نبود صفحه جديد خشونت بروي شبنم باز گرديد او از بامداد تا شامگاه در تهديد بسر مي برد برادر و خانم برادر شبنم نيز از اين تهديد به بهره نبودند .

تهديد بيش از حد خانواده شوهر شبنم خانم برادر او را دچار حمله قلبي نمود ،او با هر تهديد خانواده پدر يك حمله جديد را سپري مي كرد .

خانواده شبنم با آنكه يگانه جگرگوشه شان را به زور ربوده و به بد گرفته بودند حاضر به صلح و آشتي بودند، ولي خانواده شوهر شبنم خواهان  اين مصلحت نبودند و باران وار سيل تهديد شان جاري بود.

سرانجام خانم برادر شبنم با تهديد شديد تلفوني پدرش در آخرين حمله با دنياي فاني وداع كرد.

 

 

 

 

خشونت رنگ و رونق جديدي به خود گرفت زماني بود كه همه خانواده  دختر به شفاخانه ريختند . برادر ،پدر و مادر شبنم را به اتهام قتل دستگير گرديد.با آنكه طب عدلي اين مرگ را عمدي نخواند  با آنهم به دليل زورمند بودن خانواده شوهر شبنم سه تن از اعضاي خانواده شبنم در توقيف خود سرانه بسر مي برد.

خانواده شوهر شبنم هنوز هم از خشون و ضرب وستم شبنم دستبردار نشدند و اورا تهديد به مرگ كردند و به شبنم هشدار دادند كه تا چند روز بعد او را به سرنوشت دختر شان دچار خواهند ساخت.

شبنم كه زور گويي شوهر و پدر شوهرش را خوب ميدانست و مظلوميت خانواده اش را درك مي كرد راه جز ترك خانه شوهر چاره سراغ نكرد.

 

 

او اكنون در يكي از نهاد هاي كه براي حقوق زنان فعاليت دارد بسر مي برد ، ولي زورگويي و فرعون صفتي شوهر و خانواده شوهرش او را به مرگ تدريجي وا داشته است.

او پيهم با خدايا خود التجا مي كند و مي گويد: 

فرعون صفتان همه زبر دست شده اند

عصا و موسي و رود نيلي بفرست.

 About the author

160