فلم اخیستل د سوداګریزی شبکو لپاره. د صحنو شاته څه شی تیریږی؟

Posted on at

This post is also available in:

د نیکول تان(Nicole Tan)  اثر

د هنر ډیری برخی ډیر په زړه پوری دی. په حقیقت کی د هنری ټول برخی پرته د محصولاتو٫ پیښو او ښو ورځ پاڼو توجه یه یو په زړه پوری ژوند په نمایش کښښدی. هیڅ شی په زړه پوره په کی نشته چی و د کالیو ځآی پخپل ځان پسی بوځی چی تاسو ښکلی وښایی او یا د یو ۷۵۰۰۰ ډالری نرینه ساعت سرهد منهتن(Manhattan)  کوڅو کی قدم ووهی ترڅو چی ورته وښایی چی ټول ښه او لازمه شرایط د فلم اخیستلو لپاره په لاس آنجلس (L A) کی شته دی. اندېښنه او خولی کول هم په داسی حالت کی د ژمی په وخت کی شته. 

زما د دندی بله برخه د یو  برقی سوداګریزی دوکان کی پرته د ټولو یادونو لیکل د محصول تشریحاتو او ویریشګولو یی٬ د فلم اخیستل ټولو صحنو سازماندهی او کارګردانی هم وو. اوس د فلم اخیستل متفاوته برخی په څو مرحلو باندی د اخیستلو او د موضوع مجموعو کی تقسیم شوی دی. 

فلم اخیستل د محصولاتو نه یوه مرحله ده چی د ویرایشی صحنو خلافه ده٫ ډیر د کوچنی شیانو باندی توجه کوی او ډیر سرګرم کونکی نه دی. د یو فلم اخیستل مرحله چی ویرایش ته اړتیا لری د کالیو پوهو نه پیل کوی. د کالیو ورکولو په وخت کی فلم اخیستل د یو برنامی اچونکی په توکه انجامیږی. که تاسو لږ بودجه ولری ستاسو ته پند درکوم چی ستاسو سرمایه ګذاری د تجربه شویو نمونو کی ډیر ارزښتمندی دی. د هر یو محصول متفاوته سیما او ظاهر یی د قدیمی محصولو یوځایه کول د نورو محصولاتو سره لکه پتلون٫ ښځینه ساق او کالی جوړیږی. ځکه مدلونه ډیر په چټکه بدلیږی د دغو کالیو طرحونه مخته آماده شوی وو. لکه: د یو مدل تڼی بدلولو لپاره یو خاصه مدل داچی اندامی اوسی ډیر وخت نیسی په همدی خاطر باندی موږ ټول نیمه کالی د هغه مدل سره یورنګ کوو چی د هغو سره متناسبه اوسی. 

د فلم اخیستلو په ورځ کی٫ نظرو په چټکه ۳۶۰ درجه باندی بدلیږی ترڅو یو ښه ځای د فلم اخیستلو لپاره وموندو او د زړه خوښی زاویی نه فلم اخیستلو ته پیل کړی. 

وروسته د هغو نه چی دغه مرحه خلاصه شوه موږ باید د میز شیاو باندی فلم اخیستلو ته د ټولو کالیو او شیانو ته پیل وکړو. دغه مرحله د ډیرو مغلق دستګاهو٫ فتوشاپ پروګرام او یا د آدمکو استفادو کاربرد سره خلاصه شی. دغه یو د لاس او ډیر ستړی کونکی مرحله ده او زما په باور باندی هر څومره چی ډیر ورباندی کوښښ وباسی بیا هم ښه نه راځی. 

کله چی فلمونه دسته بندی شول٫ لږ جرئی بدلونونه راوړل شول او دومواری دسته بندی شول٫ او وروسته سیستم ته ځی. وروسته د سختو مرحله کړلو نه محصول خرڅولو ته چمتو کیږی. (@ Inverted Edge). 

د عکس اخیستلو شاته د نایکو  لیو(Nico LLiev)  عکاس او باربورا ووراکووا(Barbora) مدل سرهAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160