انکس ښځی شبکه یوه پیاوړی نمونه د ښځو توانمند کولو لپاره په ټوله نړی کی ده

Posted on at

This post is also available in:

د یو لومړنۍ ښوونکی او زده کونکی په توکه او زما مهمترینه هدف په دغه حرفه کی د زده کړی آسانه کول د زده کونکو لپاره په یوه مثبته او بی خطره شرایط کی ده. د دغه هدف سره می کوښښ د زده کونکو لری ساتل د چاپیریالو برخو خطرونو نه٬ زما دنده ده. د هغه ځای نه چی ماشومان د احساسی ناپایداری باندی اخته دی٫ کولی شی یوه ښه مړی اوسی ترڅو چی نورو دهغو د کمزورتیا نه استفاده وکړی او دوی د خپل فایدی لپاره استفاده کړی. لویان چی خپل ملکریو ته تاوان زسوی واقعا بد خلک دی او هغه لویان چی ماشومانو ته زیان رسوی د هغو نه ډیر کرکجن کونکی دی. هغه زده کونکی چی ماشومانو ته زیان رسوی د دی نه هم په ډیره بده درجه چی دی ځکه دوی په ډول خپل ملکرو ته زیان رسوی.

 
تیره اونۍ  یو سابقه زده کونکی چی په یوه ۱۴ کلنی نجلی تجاوز باندی په ۲۰۰۷ کال کی متهم وو وروسته د ۳۰ ورځو تیریدلو نه آزاده شول. ښاغلی ستیسی رامبولد (Stacy Rambold) د خپل موقعیت او قدرت نه یی د زده کړی دوری جریان کی یی استفاده کوله ترڅو چی د کرایس مورالز (Cherice Moralez) فکر باندی اثر کښښدی او خپله جنسی اړیکه پټه وساتی. دغه جرم په مانتانا (Montana)  ایالت کی رامخته شوی دی او د محکمی قاضی د دغه سړی د جرم یو سبب کڼل کیږی. د ښاغلی تاد باغ (Todd Bagh)شخړی اچونکی حکم په توله نړی کی یی غوغا پورته کړله او کرایش (Cherice) د خپل عمر نه لوی ښکاریږی او د خپل تجاوز کونکی په اندازه یی٬ احساس په کنترل کی کولو. 
 

که څه ښاغلی رامبولد مجرم پیږندل شوی دی مګر بیا هم کرایس (chrice) ته چی عدالت ورته ښایدلو ونرسیدو. مګر په هغو باندی په مستقیمه او آنلاینه د همټولکیانو له خوا نه یی بی عدالتی ورته روا شوله. ډیرو یی د حمایت پرځای باندی په هغه شیبه کی په ناامید کونکی توکه٬ ځوریدلو ته یی تصمیم ونیولو او د همرایی نه ورسره ژغرنه وکړله. ښاغلی رامبولد (RAMBOLD) کرایس زده کونکی یی د روحی ستونزی باندی اخته کړی دی. قاضی په پټو سرګو کی یی او په غلط رفتار باندی یی٫ د زده کونکی ژوند یی تباهی ته ته وکشولو. ټولنی په یوه توکه یی ملګرو ته د اجازه ورکولو سره د سپکاوی او ډډه د هغو نه٬ هغه یی د ژوند نه ناامیده کړلو. او هغو د بلی نکتی موندلو لپاره د ژوند پرځای باندی ولاړه او کله چی مور یی هغه یی د خوب په ځا کی څرنکه چی غشی یی خوړلی وو وموندله.

 

په دغه وختونو کی می یوه مقالهد د ځوروونګو او انټرنتی ځوروونکو خطراتو او نتایجو په اړه ولیکله چی ډیر ورانوونکی او او وژونکی دی. د کرایس (chrice) پیښه د دی نه هم ډیر بدتره ده. ځکه دغه فقط یو عمل د دوو مجرمانو سړیانو شامل کیږی نه مګر د کرایس ټولنی قانونی خلا بیانکونکی ده چی نشی کولی د یو نجلی نه کله چی اړتیا لری او د هغو وړ دی٬ ساتنه او پشتیبانی وکړی. د دغه ډول قصو ویلو سره د انکس ښځی شبکی سپاسګذاری په یاد باندی لویګم. انکس ښځه شبکه د انکس فلم شبکو په هکاری باندی د مستقله فلم جوړونکو هنری اثرونو نمایش لپاره شرایط فراهم کوی. انکس فلم شبکه په افغانستان کی٬ په ویژه توکه په هرات کی د انترنت ټولکیو جوړولو په حال کی دی. د زده کړی حمایت فراهم کولو سره د نجونو او هلکو زده کونکو لپاره په ښوونځیو کی٬ نه فقط دغه زده کونکی ته کمک رسوی مګر د افغانستان زده کړی سیستم ته هم کمک کوی. انکس ښځی شبکه ډیر ارزښتناکه کمکونه یی د ښځو لپاره کوی چی خپل ځان په استبدادی شرایطو کی وینی. فرق نه کوی چی دغه ښځي د ننی خشونتونو قربان اوسی او یا محروم د آزادی نه٬ کولی شی د دغه تارنما نه کټه واخلی او خپلی قصی پکی په ګډون کښښدی ترڅو چی نورو ته حامی او الګو اوسی. هغه شی چی د ټولو نه د انکس ښځی شبکی په اړه خوښ لرم٫ یوازې کمک یی دی چی مېرمنو ته رسول کیږی چی نشی کولی د کور نه دباندی ولاړ شی. دغه یو لوی خدمت ټولنی ته دی ډیر وختونه د وهلو لاندی وی. 

ګه کرایس (Chrice) د کمک نیولو وخت یی د یو سازمان نه لکه انکس ښځی درلود٫ شاید تر اوسه ژوندی وی. مننه ستا نه انکس ښځی شبکی د ښو کارونو کړلو نه دی

Giacomo Cresti جیاکومو کرستی 

http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

زما د پاڼی سره یوځای شی.  :-)

ما سره اوسی  @giacomocresti76

 


About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160