محیط زیست

Posted on at


شهر زیبای من هرات است جای که هنوز سرسبزی و پاکی وجود دارد و صنعت نتوانسته که این محیط را آلوده بسازد.


 هنوز آسمان شهر من آبی است و شب می شود که در شب به ستاره هایش خیره شد و یکی یکی انها را شمرد.


 با همه گیرو دارهای سیاسی و اقتصادی هنوز هم گاه گاهی شاروال شهرمان به فکر کانل کاشی ها و نظافت شهر می افتد و هم چنان مردم با فرهنگ مان به نظافت ماحول خود توجه دارند این جای بس خوشی است.


 اما بازم هنوز در محله های پایین شهرمان چاه های به سبک قدیمی و غیره بهداشتی وجود دارد که خوب است که در قسمت اینها توجه ای بشود تا که از این معزله هم خلاص شویم.


 محیط زیست به تمام محیط ماحول ما گفته می شود که از سرسبزی، جنگلات، هوا، حیوانات، نظافت و پاکی در هر جا و زباله ها بحث می کند.انسان ها به محیط زیست وابسته می باشند اگر محیط زیست ما آلوده شود روی زندگی ما تاثیر بد می گذارد باعث زیادی از بیماری های می شود و حتی باعث مرگ انسان های خواهد شد.


 هر ضرر و اسیبی که از طرف شخص و یا اشخاص بر محیط زیست وارد می شود نتیجه آن برهمه کرده زمین می رسد.


 جنگلات هوا را مرطوب نگداشته هوای را تصفیه می کند و برای انسان های محیط را مناسب برای زندگی می سازد پس بر انسان لازم است که از جنگلات محافظت کنند.


  اگر انسان های جنگلات را قطع کنند و به جای آن نهالی غرس نکنند جنگلات تبدیل به بیابانی های سوزان تبدیل می شود و باعث خواهد شد که حیات انسان به خطر مواجعه شود.


 اگر دقیق بنگریم زندگی انسان ها با محیط زیست مانند حلقه های زنجیر می ماند و با هم متصل هستند و از بین بردن محیط زیست به این معنا که حیات انسان های را از بین بردن.


 پس باید که از محیط زیست خود درست استفاده کنیم او را آلوده نسازیم او را از بین نبریم از سرسبزی ها مواظبت کنیم و یکی از جمله وظایف خود بدانیم.


 امیدواریم که روزی فرا برسد که همه انسان ها از این معزله دور باشند و همه جا از سرسبزی ها مملو باشد و همه در یک محیط کاملا پاک ، سرسبز بدونه گرد، غبار و دود باشد . و مردم ما فرهنگ پاک نگه داشتن محیط و حفاظت از آن را به وجه احسن پیش ببرند.About the author

SaiedaSadiqi

Saieda Sadiqi was in Herat Afghanistan. Saieda Sadiqi is in 12th class in Fateh High school . Saieda Sadiqi Studied English in Ansarian institute . Saieda Sadiqi returned to Afghanistan after fall of Taliban in 2001.

Subscribe 0
160