راه عملی

Posted on at


اکنون که خود و اهداف خود را شناختیم آیا درست است بی پروا بوده ،نظم و برنامه پیش برویم .اهداف خیلی بزرگ است ، اما باید همت را از دست ندهیم

چون کار های بزرگ از تلاش های آغاز می شوند .کاخ های بلند از چیدن خشت های کوچک شکل می گیرند و برای دست یابی به اهداف والا

باید کار های کوچک را با دقت انجام دهیم .

مقتضای این سخنان این است که چگونه وقت خود را که همین کتابچه ی ارزشمند ( زندگی ) از آن بوجود می آید تنظیم نماییم . بهتر است نخست برای خود ، هدف دراز مدت تعین نماییم من در کدام ساحه می توانم برای ملت و کشور خویش بهتر خدمت نمایم کدام راهکار ها را انتخاب کنم که مایه ی کامیابی دنیوی و اخروی میگردد ؟ چگونه می توانم عضو مفید جامعه باشم ؟ شاید کاری دشوار و وقت گیر باشد اما حرکت به جا است بعد برای دستیابی به این اهداف ، پلان عملی بسازیم پلان را به سال ها  و از سال را به ماه  ها تقسیم نماییم .

پلان ماه ها اول را هفته وار تقسیم نموده قبل از اینکه هفته و ماه به پایان برسد برای آینده اش پلان داشته باشیم وقت به وقت تطبیق پلان را بازنگری نماییم که چقدر موفق بوده ایم نواقص و نارسایی ها را یاد داشت نماییم و راه های حل را جستجو کنیم شاید انتقاد شود  که چه اعتبار به زندگی است .

که این قدر برنامه دراز مدت برایش بسازیم  ولی باید گفت که اسلام به ما آموختانده است که برای دنیا چنان تلاش کنیم که گویا همیشه زنده هستیم و برای آخرت چنین کار کنیم که گویا همین لحظات آخرین ما در دنیا است .

نویسنده : تهمینه عزیزی

 

 

 About the author

160