در چین چه می گذرد

Posted on at


درچین چه می گذرد


درسال1992 آقای لی هنگجی در چین روشی را به منظور پالایش وپرورش بدن و  مستقل از دین و هذهب جدا و مستقل از فرهنگ و رسم و رواج ها جدا و مستقل از سیایت وزور و اقتصاد قابل استفاده برای خورد و بزرگ زن و مردبه همه شناساند پایه این شقروش پنج م وحرکتهای بدنی وآموزش هابرپایه یی این پنج حرکتهای بدنی ساده و آرام بخش می باشد .انجام این مشق ها یک جریان نیرومند را در بدن به وجود می آورد که روند چرخش زور را در بدن تنظیم و  باعث بهبود تندرستی و پالایش تن می شود .این مشق ها در هر جا هر زمان و شرایطی قابل نجام است .


آنها چهارمشق استاده ویک مشق حالت لو توس به صورت نشته هستند.


انجام مشق ها و رعایت آموزش های این روش به فر کمک می کند تا در سوی رسیدن به تندرستی تن پاکی ذهن و جذب شدن در سرشت گیتی راستی مهربانی برده باری و درنهایت باز گشت به سرشت پاک خد گام بردارد.


بنیا ن این دو کتاب فالون گونک و جوان فالون توسط آموزگار آن آقای لی هنگجی به گونه گسترده بیان شده و به بیش از سی زبان مختلف دنیا از جمله زبان الون گونکبرگردانده شده است .


کتاب فالون گونگ در پهلوی اشنایی پیش زمینه بااین روش به ابراز مشق های آن می پردازد.کتاب جوان فالون که پایه این روش بشمار می رود به برسی ابرازراستی گیهان ،ماه بعد ها و سر چشمه مبداورشذ زندگی بشر می پردازدو بسیاری از رازها و چیزهای غیر قابل درک رابه شیوه ای قا نع کننده وروشن ابرا زمی دارد.


درشناسایی نخست فالون دافا در کشور چین بسیاری از مردم قسمتی از ورزش های عادی چینی با ویژگی برتردر نیرومندی و تن درستی می دانستد اما پسانترکم کم به این نتیجه رسیدند که فالون دافا تنهاپنج حرکت ساده ورزش نیست بلکه جوهردرستی آن آمورشهای مردم برپایه سی محک راستی .مهربانی .بردباری برای بهترشدن است بادیدن ویژگی برتر فالون درزمان کم بیساری از افراد به این ورزش علاقمند شدند به گونه که پس از گذشت زمان هفت سال از شناسایی آن نزدیک به یکصد میلون تن جذب آن شد در حالی که شماری از آن ها که در گذشته منکرخدا وموجودات آسمانی . کیفر وپاداشت بودن یکبار همه به خدا وموجودات آسمانی وکتاب های آسمانی پیامبرها روز جزا وبازپرس ومقدرات باور پیدا کردند و اینکار زنگ خطر جدی وروز افزون به حزب کمونست چین ودولت چین بود که منجر خونبارترین ووحشتناکترین .بی رحمانه ترین وگسترده ترین بی سابقه ترین سرکوب فالون گونگ درآن کشور گریدکه دراثر آن یکصد ملیون تن پیروفالون دافا مورد آزار واذیت وشکنجه وپیگرد رژیم کمونستی چین قرار گرفته .


با گزشت هر روز جهانیان به حقیقت و واقیعت دین اسلام پی می برند ودین اسلام را منحیث دین واقعی می پزیرند و به اسلام رو می آورند.


روزانه هزار ها انسان های غیر مسلمان به اسلام رو می آورند.


 


شما درین باره چه نظر دارید


 


 


نویسنده: جواد نورزوی.About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160