قلم

Posted on atقلم یکی از نعمتهای خداوندج واز مهمترین ابتکارات واختراعات در زندگی بشریت بشمار میرود  که سبب پیشرفت وتکامل جوامع اسلامی وبشری میگرددحرمتقلم واحترام اهل قلم یعنی بزرگداشت جایگاه علماودانشمندان ازمشخصات جوامع اسلامی وجایب شرعی مسلمانان بشمار میرود.الله انسان را اشرف مخلوقات قرارداده وانسان رابا قلم آموزش داد که یک نعمت بزرگ خداوندو وسیله تفهیم میان انسان هاست هرگاه نوشتن نمیبود علوم نابود میگردید واثری از 


دین باقی نمی ماند نظم وقانون مفیدبرجامعه حکمفرما نبود قلم وسیله است برای آموختن ونشرعلم ومعرفت ودرایجاد تمدن بشری نقش مهم را ایفامیکند. خلاصه قلم بسیارکوچک ولی نتایج کارش بسیاربزرگ است کسیکه قلم دردست داردبایدبه قلمش عشق بورزدتابتواندمایه خیراوشودعلماودانشمندان بوسیله قلم آنچه درفکرشان خطورمیکرددرزبان اظهاروبوسیله قلم می نوشتند کودک با قلمی که درمکتب به دست میگیرد باسعی وتلاشهای زیادمیتواند آینده خودرابسازدکه باعث افتخاربه خود وخانواده وجامعه خودمیشود. درنزد اوقلم یک وسیله با ارزش ودردست اومایه نابودی دشمن است در مورد تکریم واهمیت قلم همین بس است که درقرانکریم هم سوره بنام قلم نازل گردیده که درآن اللهج به قلم وانچه توسط آن نوشته میشود سوگند یاد نموده است قلم مهم ترین وسیله علم ودانش است اگر قلم ودانش نمیبود بشر فرقی با حیوان نداشت قلم مثل باران است که می تواند لاله بروید وهم خاروخس  همچنان ملتی متکاملترومتمدنتراست که مردمش صاحب قلم تر باشند پس نتیجه میگیرم که بشربدون قلم بشراست ولی بدون قلم نابود خواهد شد About the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160