اخلاق چیست

Posted on at


 


اخلاق ارجمله امور معنوی است که توسط عقل ووجدان درک می شود نه مانند امور جسمی که توسط چشم و دست لمس می گردد.


کلمه اخلاق در حقیقت کلمه جمع است که مفرد ان خلق میباشد  و اصل اشتقاق لفظی کلمه خلق از ماده (خلق) است  الفاظیکه از این ماده اشتقاق میگردد کلمات چون خلق/ خلق /خلقه/و خلاق مییباشد
مفهومات اخلاق


انسان یک مخلوق دو بعدی است  که الله (ج) خلقت انسان از گل و روح هست کرده بعد جسمی انسان از عالم ماده بوده و بعد روحی انسان از علم مجردات میباشد. وقتیکه در رابطع به خلقت انسان درایات قران کریم و احادیث پیامبر ص دقت صورت می گیرد مشاهده می شود که برخی از آیات حقیقت بعد جسمی انیان را بیان میدارد.


قسمیکه الله ج  میفرماید: ((یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البغث فانا خلقناکم من تراب))  ترجمه:ای مردمان اگر هستید در شک از رستاخیر پس هر ایینه ما آفریدم شما را از خاک


خداوند ج در ایه دیگر می فرماید:((ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین) ترجمه هر اینه افریم انسان را از شیره از گل.


 


و همچنان الله ج در رابطه به این مرحله خلقت انسان می فرماید:   (خلق الانسان من صلصال کلفخار)  ترجمه : افریدیم انسان را از گل خشک مانند سفال شده.


از اخلاق این سه ایت مبارکه که در قران مجید ذکر شده میتوان گفت مه مرحله اول خلقت جسم انسان خاک بوده و بعدآ این خاک با اب یکجا شده به گل تبدیل گردیده است و بعد از اینکه شکل جسم خاکی انسان را الله ج به قدرت کامل خود بیافرید به مرحله سفال که گل گداخته شده و سخت است در امد.


و بعد از اینکه این مرحله تکمیل شد مرحله دیگری خلقت انسان که بعد روحی است قزان مجید  بیان می کند (فاذا سویته ونفخت فیه من روحی) ترجمه :پس هر زمانیکه راست کنم  او را و بدمم در وی روحی که افریده من اسست


  


 


 


 


 


 


هر دو بعد انسان نماینده گی از حقیقت انسان می کند پس انسان نه صرف روح است تا مثل ملاِیِکه همیشه در طاعات باشد و نه صرف بعد مادی است مانندحیوانات که تابع غرایز خویش اند بلکه انسان میتواند با بعد روحی خود حتی تا سرحد ملایکه ارتقا کند و اگر جانب مادی وی تابع غرایز نفسانی وی گردد از دایره حیوانیت هم خارج شده از حیوان کرده هم فروتر می شود

About the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160