بهشت من

Posted on at


افغانستان زيباترين وقشنگ ترين منطقه در جهان است كه در آن مهر وصميمت ودوستي از دور هاي دور نمايان بوده منطقه ای كه بيگانه ها تشنه وگرسنه بدست آوردن آن ميباشند.كه براي بدست آوردن آن سال ها ميشود كه از راه گوناگون  زحمت ميكشند تا آن را بدست آورند اما خداوند متعال  تمام نقشه هاي آن را از بين برده وخواهد برد خداوند افغانستان را به مردم آن تحفه داده است نه به ديگران تا مردم آن بتوانند كه به راحتي درآن جا زندگي كنند.هم اكنون افغانستان به سوي پيشرفت به شكل سريع است وما بايد به چشم مثبت به افغانستان خو د بنگريم نه منفي چون اين خانه دايمي مااست . زماينكه همراه بعضي اشخاص صحبت ميكنم،  آنها ميگويند كه افغانستان خرابترين جاي در جهان است اما به اين فكر نمي كنند كه آيا آنها لياقت اين را دارند كه در افغانستان زنده گي كنند يا نه ؟


آنها فكر ميكنند كه اگر از وطن خود بروند در اين سرزمين ديگر كسي نيست كه اين كشور را به اوج قله هاي موفقيت برساند اما آنها به اين فكرنميكنند كه فقط زنده گي آرام و خوش خود را به فنا ميدهند وبس.  افغان واقعي كسي است كه افغانستان را همانند اولاد هاي خود دوست داشته باشد.افغانستان  براي افغانها بهشتي است در روي اين زمين زيبا ي خداوند كه فقط قدر آن را افغانهاي واقعي ميدانند وبس.


 


به نظر من اين سر زمين همانند ليلا است وما هم مانند مجنون وهمان قسم كه زنده گي مجنون بدون ليلا ناممكن وناقص است زندگي ما هم بدون وطن ما ناممكن ودشوار ميباشد.من ازخداوند متعال براي اين سرزمين جنگزده وخسته وزخمي صلح وآرامي ميخواهم ديگر جنگ و بي اتفاقي بس است ميخواهم كه هميشه خوشي خوشحالي دامنم گير اين سرزمين باشد.خداي ناخواسته اگر در يك سرزمين جنگ باشد وهر طرف ويران بوده وغبار جهالت وبي اتفاقي همه جا را فرا گرفته باشد پس زنده گي كردن درآنجا معني ندارد چون  همه عمر انسان در تعصب وجنگ سپري ميشود.


به نظرم وطن هر كس برايش همانند چراغي جاويدان در يك گوشه از كره زمين است.از الله رحمان ميخواهم كه وطن هيچ كسي ويران  نشود تا همه بتوانند به راحتي و در امن وامان كامل زنده گي كنند.


از لحاظ ديگر اگر كمي دقت كنيم ما همانند پرنده گاني هستيم كه در درون قفس اند اگر پرواز كنند آن قفس از شكستاندن است. خوب ما هم اگر به فكر وطن خود نباشيم و زحمت نكشيم ودرحفظ وشگوفاي آن كوشا نباشيم پس بيگانه ها آنرا ميدان فوتبال خود فكر كرده و وطن ما ويران شده و منابع گرانهاي آن به فنا ميرود وخود از آن سود ميبرند .كه دراين قسم حالات هيچ كسي نميتواندكه زير سلطه ديگران به آرامي زنده گي كند. پس زنده گي صلح آميز در آزادي يك ملت نهفته است تا هر كسي كه آن قسم حق زنده گي گردن را دارد زنده گي كند.


به نظر من اگر آزادي نباشدهيچ نقطه از زمين پيشرفت نمي كند. آزادي قلب واساس ساختار يك جامعه است اگر نباشد ملت نابود شده وبقاي انسان ها ممكن نيست.      About the author

lina-rica-khail

Lina Rica Khail was born in Herat,Afghanistan. she is student in Fateh high school.

Subscribe 23
160