يك تير دو فاخته

Posted on at


 17 سال دارد 5 سال قبل بيخانه و كاشانه شده است او با رسم بدل از 12 سالگي آشنا شده است ، ايام كودكي را در پشاور سپري نموده است گويي يك پاكستاني اصيل است كه تازه فارسي آموخته است به مشكل صحبت ميكند ، اما به خوبي جملات را روي هم ميريزد .


ونه از بدل صحبت ميكند از سند ناپسند جامعه افغاني ، برادر اش با دختر همسايه نامزد و زرغونه را (بدل كرد ) .


زرغونه هنوز 10 سال داشت مصروف بازي هاي كودكانه بود كه زنجير وصلت اجباري به پاهايش پيچيد و.


نامزد زرغونه مرد 25 ساله كه مصروف فروش مواد مخدر و آدم ربايي بود با آنكه برادراش اين موضوع را ميدانست اورا با اين پسر جبراٌ نامزد نمود .


  


مادر زرغونه خانم بي سواد بود جز داد و بيداد داخل خانه چيز ديگري از دستش ساخته نبود زرغونه از 2 سالگي از نعمت پدر داشتن محروم شده بود مادر با يك پسر و دو دختراش مشكلات زياد را سپري نموده بود .


بدل زخم( ناصور) جديد بود كه مادراش را مانند موريانه ميخورد دوسال از اين پيوند گذشته بود كه نامزد زرغونه به جرم قتل و آدم ربايي به 20 سال حبس محكوم گرديد وقتي مادر زرغونه از اين وضعيت آگاه شد خاست نامزدي دختراش را فسخ نمايد .


برادر او با هم به اين فسخ موافقت نكرد و با هم دستي با خانواده نامزد زرغونه با عنوان ننگ و ناموس خواهراش را بار ديگر به پسر دوم خانواده نامزد كرد.


 


 


 


 


با اينكه زرغونه هنوز 12 سال داشت و با گرمي و سردي ، خوبي و بدي زندگي چندان آشنايي نداشت نا خود آگاه وجد وشور دختر بودن در و جود اش زنده شد،كمرهمت بست تا ديگر خانواده اش به اين معامله گري پاين دهد .


  


 زرغونه به محاكم مراجعه نمود اما تا زمان كه پروسه قانوني تكميل گرديد برادراش خواهر ديگر زرغونه را به عنوان( بد ) به طرف مقابل داد و خودش به محلي نامعلوم فرار كرد .


 


 


 


برادراش با اينت حركت يك تيرو دو فاخته را شكار كرد و با يك حركت منفي دو قرباني از خود بجا گذاشت .


 


About the author

160