استعمال دخانیات از نگاه اسلام

Posted on at


استعمال دخانیات و مخدرات مانند شراب، هیروئین، چرس، تنباکو، سگریت و غیره حرام است، و اسلام ضرر رسانیدن به خود و دیگران را حرام و ممنوع قرار داده است.


با وجود ارشادات اسلامی، تا اکنون ملیونها مسلمان در سراسر جهان به نحوی از اشکال به خود و دیگران ضرر میرساند و سبب مرگ خود و فعامیلهای شان میشوند. این را به سراحت میتوان گفت که سگرت کشی و استعمال نسوار، این عمل ضد اسلامی و ضد بهداشتی در بین مسلمانان جهان و به ویژه مردم کشور ما زیاد رایج بوده که متاسفانه تعداد شان اندک هم نمیباشد.خداوند(ج) در سوره ماعده آیه 90 الی 91 میفرماید: ( ای مسلمانان جز این نیست که خمر و قمار و نشانه های معبودان باطل و تیر ها فال پلید است که کردار شیطان است پس احتراض کنید از وی تا باشد که شما رستگار شوید شوید.


از آیه فوق بر میآید که در اسلام استعمال آن چیزیکه باعث اختلال شعور و حافظه میگردد و اعتیاد را بار میاورد، باید اجتناب گردد، مانند شراب و غیره. حال بنگریم که عین حکم در مسئله استعمال دخانیات و به خصوص استعمال تنباکو به هر شکلی که باشد نیز وجود دارد.


از تحقیقات بر میآید که در ترکیب تنباکو ، میتانول، الکول و یا شراب وجود دارد و این را نیز میدانیم که میتانول بنام میتایل الکول (شراب) نیز یاد میشود، تثیرات نهایت شدید سمی و یا زهری را بالای وجود انسان دارد.


قران کریم بیشتر از 1400 سال قبل از امروز به وضوح نوشیدن شراب و دخانیات را منع ساخته است.
About the author

saremehazimi

Saremeh was born in Herat,Afghanistan. she is student in Herat university faculty of computer since.

Subscribe 0
160