برف چیست ؟

Posted on at


برف یکی از ریزش های آسمانیست که وقتی میبارد مرکب از یخ متبلور است اما پس از نشستن بر زمین ساختمان ظریف خود را از دست میدهد و به شکل دانه های نسبتاً مدوری درمیاید و به این جهت برفِ نشسته معمولاً عبارت از توده ای از دانه های یخ ریز میباشد


بلورهای برف در حقیقت بلورهای یخ هستند که در دمایی پایین تر از نقطهء انجماد آب به سبب تراکم بخار آب بر ذرات ریز موجود در جَو تشکیل میشوند . این تراکم به صورت انجماد مستقیم بخار آب است یعنی بخار آب بی آنکه مایع شود منجمد میگردد که بسیار ریز هستند و به بلور یخی که بر آنها تشکیل میشود نیز این چنین استبلورهای برف مانند شیشه شفاف هستند ، قطر آنها از 1.2 تا 12 میلی متر است . با وجود این کوچکی اگر در هوای سرد روی پارچهء سیاهی قرار گیرند بدون استفاده از ذره بین میتوان آنها را دید . بلورهای برف زیباترین بلورهای قابل مشاهده در طبیعت هستند که از نظر تنوع شکل بی شمار هستند اما همهء آنها 6 ضلعی منتظم میباشند


برفی که بر زمین مینشیند طبقهء نرمی را تشکیل میدهد که کفش انسان یا چرخهای موترها و ... در آن فرو میروند ، اما در صورتیکه سفت شود هم برای وسایط و هم برای انسان پیاده خطرناک است زیرا امکان لیز خوردن میرود که در وسایط نقلیه با استفاده از چرخ های میخ دار یا زنجیر چرخ این مشکل را تا حدی رفع میکنند
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160