عیدین

Posted on at


 


عیدین که یکی از مراسم و روزهای است که خداوند متعال وپیغامبر  خداوند حضرت محمد (ص) آنرا به عنوان روزهای برگزید که همه مسلمانان باید از آن بزرگداشت نمایند و طوریکه گفته اند این روزها را به جای روزهای برگزید که همه انرا تجلیل میکردند و خوشی مینمودند  ا ن روزها یکی هم روزهای مهرجان و هم چنان روز دیگر بود که همه لذت و خوشی مینمودند.بعد دین اسلام روزهای را برگزید که یکی هم بعد از سی روز رمضان آمده و تمام انسانها ازینکه سی روز را به حوصله مندی سپری نموده و از گناهان شان پاک شده اند، خداوند متعال پاداش را برای همه مسلمان، این روز را انتخاب کرد، و دوم این که عید قربان را هم برگزید که حکمت آن این است که همه مسلمانان بعد ازینکه قربانی شان را به درگاه خداوند و جهت کسب رضا مندی خداوند قربانی میکنند بعد شامل خوشی و لذت میشوند که همانا عبارت از عید قربان است.ولی این روز ها عادات و رسوم مختص به خودشان را نیز دارد، ولی نه اینکه این رسوم ها به عنوان یک قاعده باشد بل مد نظر گرفتن این شیوه ها و رسوم ها لذت و خوشی بیشتر را به میان آورده و سبب اتحاد و اتفاق همه مسلمان میشود که من در اینجا خاص به چند نکتۀ آن یاد آور میشوم:


اول اینکه یکی از خوبی های این روز ها در این است که همه مسلمانان لباس های نو و یا پاکشان را بر تن میکنند و خوشبو های را بر تن شان میکشند.


 دوم اینکه در این روزها همه مسلمان یکی دیگر را بر آغوش کشیده و همه کدورت که در دل دارند از خود دور میکنند و همه یک دیگر را برادر صدا میزنند.سوم اینکه همه دوستان به خانه های یکی دیگر شا ن رفته و یکی دیگرشان را پذیرایی میکنند که این مسئله باعث افزودن محبت و رفت و آمد بیشتر مسلمانان و بین خانواده هایشان میشود.


چهارم اینکه ای عیدین قبل از شروع شدن ان و یا در آغاز آ ن نماز دارد که همه مسلمان به مسجد ها جامع آمده و نماز شان را با هم در جماعت ادا مینمایند که باعث میشود تا همه مسلمانان از حال و احوال یکی دیگر شا ن باخبر شده، همه دوست ها جدید را پیدا کنند و این یکی از روش های است که بین مسلمانان اتحاد و اتفاق را بوجود می آورد.پنجم اینکه همه در این روزها از هر کاری رخصتی ای را میداشته باشند که این خود یک خوشی ای است وهمه به چکر ها و میله های میروند.


خوب این عیدین به مانند روزهای ساختگی بشر نیست که تنها برای اشخاص ثروتمندان باشد بل خوشی وتجلیل این روز ها برای همه فقیر وتوانا بوده و هیچ یکی در هیچ موضوع از این روز بر یکی دیگر برتری  ای ندارد.


و هر کسی حتماً خوشی ای را نصیب میشود.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160