ورزش و فواید آن

Posted on at


دردوره های پیشین اعصار گذشته بیشتر کارهای به نیروی دست وپا صورت می گرفت  و از این رو مردم خود به خود به طور طبیعی ورزش می کردند بیشتر  پیشه ها مانند آهنگری نجاری قلبه کردن زمین وغیره با جنب وجوش وکوشش  دست ها وتن همراه بود سفر های بین شهرها پیاده یا سواره صورت می گرفت که به ذات خود یک ورزش بود ولی امروز همه کارهای سنگین با ماشین ها انجام می گیرد واین ماشین ها جای نیروی بازوان کارگران وپیشه وران را گرفته است ومی بینیم  کمتر کسی است که کارش با حرکات بدن و ورزش طبیعی ورزش  همراه است .بنابراین باید با تمرین های پی ورزش جسم خود را نیرو دهیم تا در برابرسختی های زنده گی پایداری نموده و بر آنها چیره شویم .


ورزش تن را سالم و نیرومند میکند، طراوت وشادابی می بخشید مراحل لخته شدن خون را به تاخیرمی اندازد، خطر مبتلا به دیابت را کاهش میدهد، قدرت حافظه را زیاد میکند، باعث رفع خسته گی وکسالت میشود، خون سریعتر دربدن دوران میکند وبه ماهیچیه ها بیشتر روی می آورد.


ازسوی دیگربا ورزش کردن مسلسل بدن بیشتر عرق می کند وچیزهای مضر را از بدن بیرون می ریزد تنفس تند تر می شود واکسجن بیشتر به شش ها می رسد .About the author

ershad-ziaee

Ershad Ziaee was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160