ما جامعه ی با سواد می خواهیم

Posted on at




ورزشکاران افغان، آرزو دارند که جامعه ی با سواد داشته باشند.


در یک جامعۀ با سواد، ورزش حمایت می شود و ورزشکاران تشویق می شوند.



افراد با سواد با درک فواید ورزش، نه تنها خودشان ورزش می کنند، بلکه دیگران را نیز به ورزش کردن تشویق می کنند و ورزشکاران را حمایت می کنند.


اما در یک جامعۀ بی سواد، ورزش یک فعالیت بیهوده دانسته می شود و با ورزشکاران نیز به درستی برخورد نمی شود.


وزرشکاران افغانستان در سال های گذشته افتخارات زیادی را در سطح جهان برای کشور به دست آوردند، اما آن طور که باید به خصوص در سال های نخست، تشویق نشدند. بی سوادی اکثریت جامعه یکی از دلایل این بی تفاوتی به ورزش بوده است.



میر حسین از غزنی می گوید که هر سال با افزایش سواد و آگاهی مردم، شمار ورزشکاران هم افزایش پیدا کرده است. هر فرد با سواد می فهمد که ورزش چقدر مفید است و افتخارات ورزشی چقدر ارزش دارند.



محمد یکی از تکاواندوکاران افغانستان می گوید که در نخست از سوی پدرش برای ورزش کردن ممانعت می شده، اما اکنون برای این کار حمایت خانواده اش را با خود دارد.


او می گوید که پدرش بی سواد است.افراد با سواد، همان طور که در تمام عرصه های زنده گی می توانند، فعالیت های مؤثر داشته باشند، در رشد ورزش نیز نقش مؤثر دارند.


 


 


نویسنده: خان آقا  فیضی



About the author

160