کودکان افغانستان

Posted on at


کودکان کشور با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند و سلامت روانی و جسمی کودکان افغان همواره در معرض تهدید قرار دارد فقر، کار اجباری، محرومیت از تحصیل، سوء استفاده های گوناگون از کودکان، قاچاق و فروش اعضای بدن کودکان از جمله مشکلاتی است که کودکان افغان از آن به شدت رنج می برند.
بیشتر قربانیان ماین ها و حملات انتحاری کودکانی میباشند که برای کار و تحصیل از خانه بیرون میروند ادامه ناامنی در بسیاری از مناطق کشور تلفات سنگینی را به کودکان وارد کرده است کودکان بیشتری به علت وخیم شدن اوضاع و شرایط زندگی در افغانستان از این کشور می گریزند والدین و خانواده های این کودکان افغان اجازه می دهند کودکانشان به سفرهایی خطرناک بروند و آنان را تشویق می کنند تقریبا نیمی از درخواست های مربوط به پناهندگی زیر سن قانونی در اروپا توسط نوجوانان افغان صورت گرفته است.به دلیل فقر اقتصادی اطفال شماری از خانواده های فقیر به دست فروشی در بازار و به کارهای شاقه اشتغال دارند انجام کارهای شاقه باعث می شوند که به روح و روان کودکان صدمه وارد شده و آنها از تعلیم و تربیت باز بمانند.
مشکلات امنیتی عدم توجه دولت به کودکان و مشکلات اقتصادی موجب شده است تا این روند هنوز هم ادامه داشته باشد بعد از سه دهه جنگ در افغانستان چیزی که در شهرها بسیار به چشم می خورد هزاران کودکی است که به دنبال نانی برای خانواده شان از صبح تا شب سخت ترین کارها را انجام می دهند و برخی دیگر به در خانه ها می روند و گدایی می کنند در زباله ها به دنبال چیز با ارزشی می گردند و یا شیشه موترها را تمیز می کنند عده دیگری از این کودکان نیز به دست عده ای سودجو می افتند که از آنان سوءاستفاده می کنند.
کودکان سرمایه های عظیم این ملت وسرزمین هستند اگر امروز فکر اساسی برای تربیت کودکان کشور نشود ضربه بزرگی به کشور و ساکنان آن زده شده است انتظار می رود دولت برنامه های مفیدی برای کمک به کودکان کشور و بهبود وضعیت آنان روی دست بگیرد
About the author

160