بهترین دوست برای همسرت باش

Posted on at


زندگی اگر از اولش محبت بود تا آخرش محبت است چون وقتی دو شخص با هم ازدواج میکنند آرزو دارند که یک زندگی خوب همره با محبت داشت باشند و همچنین اولاد های که  خداوند برایش عطا میکند آنها را با همدیگر در آغوش خود پرورش دهند زندگی که خداوند برای ما میدهد سر تا سرش محبت است و ما هم باید از این زندگی به خوبی استفاده کنیم چون دیگر این قسم زندگی به دست ما نخواهد آمداگر بهترین دوست برای همسرت باشی پس یقین کامل داشته باش که زندگی شما همیشه سر شار از خوشی است و هیچ وقت این خوشی را از دست نخواهد دادی چون تو همسرت را خوش نگاه داشتی و از زندگی و همسرت به خوبی حفاظت کردی و این را باور داشته باشی که هر چند شما با همدیگر محبت داشته باشیند خداوند از آن بیشتر برای شما محبت میدهداما بدبختانه بعض اشخاص از وقتی شروع به زندگی میکند تمام زندگی خود را با جنگ سپری میکند و زندگی خود و همچنین زندگی اولاد های خود را نابود میکند و این جنگ آنها به جای می رسد که شاید که زن و شوهر از همدیگر طلاق بگیرند و اولاد های خود را فقیر و بیچاره کندیک انسان با هوش و با سواد هیچ وقت زندگی خود را نابود نمیکند و همیشه  کوشش میکند از اول زندگی که خداوند برایش داد است و تا آخرش به خوبی سپری کند و همیشه یک شوهر خوب برای خانم خود باشد و زندگی خود را همره با محبت سپری کنند چون زندگی خوب سلامتی انسان است پس هیچ وقت زندگی خود را با گپ های بیهوده از بین نبرین About the author

160