موقف زنان افغان درمحیط کار مردانه

Posted on at


  زنان نیم از پیکر جامعه را تشکیل می دهد و فعالیت زنان در عرصه های اجتماعی؛اقتصادی؛فرهنگی و سیاسی پیشرفت چشمگیری دارند زنان از روزگار قدیم در سرنوشت کشور ها و تمدن های عصر خود سهم قابل توجهی داشته اند حتا در جنگ های جهانی و جنگ ها داخلی کشور ها پا به پای مردان در صدر نیروهای مجاهدان و پرستاری مجروعان جنگی را به عهده داشته اند


زنان در طول تاریخ با وجود پیشرفت شان در تامین حقوق سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان با چالش های بسیاری در مقایسه با مردان قرار دارند


 زنان افغان در محیط کار در چه وضعیت هستند؟


اکثریت زنان افغان که در جامعه سنتی زندگی می کنند و همیشه از سوی مردان مورد تحقیر قرار گرفته اند از آوان کودکی تا دم مرگ صرف فعالیت های شان محدود به چار دیواری خانه های شان بوده است وصرف مشغول خدمت به مردان هستند که به این اساس تعداد کثیری از زنان افغان را بی سودان تتشکیل می دهد به همین دلیل عده محدود زنان در ادارات دولتی مشغول وظیفه هستند که با آنها هم در محیط کار بر خورد جنسیتی وجود دارد یعنی اعتماد بیشتر به مدریت کارها توسط مردان نسبت به زنان وجود دارد و نگاه تحقیر آمیز نسبت به توانایی  زنان در مدریت کارها وجود داردکه نه تنها در مدریت کارها بل مشکلات دیگر نیز سد راه زنان است چون جامعه ما سنتی است اکثر مردان دوست ندارند زنان شان درکنارمردان ایفای وظیفه کنند به همین دلیل یک تعداد زنان که در محیط های مردانه کار می کنند از نظربعضی ها در محل کار و حتا در اجتماع به زنان بی بندبار مشهور هستند حتا از طرف هم جنسان شان تحقیر می شوند ودیگاه های مختلف نسبت به آنها وجود دارد یعنی نداشتن وقت کافی برای تربیه فرزندان شان وهم چنان نمی توانند وظیفه درست همسری را انجام بدهند در حالیکه زنان وقتی به استقلال مادی می رسند آرامش خاطر بیشتری پیدامی کنند وهمین آرامش خاطر تاثیر بسزایی بر روابط وی با همسر اطفال و سایر اقشار جامعه می گذارد که باعث رضایت زندگی زنا شویی می شوداما حال چه راهکار باید وجود داشته باشد تا زنان از این معزل بیرون شوند ؟ که تمام پیشرفت زنان وابستگی به فعالیت های خود شان دارند زنان باید در محیط کار اعتماد به نفس بالای داشته باشند و هیچوقت خود را به عنوان فرد دوم اجتماع فکر نکنند ونسبت به فعالیت های شان اندیشه ی مثبت داشته باشند تا محکمتر سرپای خود ایستاده شوند واز همه اولتر قوت علمی خود را بیشتر سازند واینرا به اثبات برسانند که خانمها ی تحصیل کرده نسبت به خانم های بی سواد قدرت بیشتر به نگهداری خانواده سالم تربیت بهتر فرزندان واحترام به فرهنگ وسنت های اسلامی کشورش دارند و از همین امکانات که در دسترس شان قرار دارد استفاده اعظمی کنند تا دید گاه سنتی بودن جامعه افغانی نسبت به زنان دید باز پیداکند و زنان بیشتر در مدریت کارها سهم بگیرندبا امید موفقیت زنان افغان   About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160